SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rekultywacja i rewitalizacja obszarów miejskich - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rekultywacja i rewitalizacja obszarów miejskich
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-RROM-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Student zapoznaje się z procedurą uznawania terenów za zdegradowane oraz konsekwencjami formalno-prawnymi i merytorycznymi takiego ich zaklasyfikowania. Poznaje różne rodzaje degradacji terenów. Zapoznaje się z technologiami i technikami rekultywacyjnymi stosowanymi na terenach znajdujących się pod silną, wielokierunkową antropopresją. Ukazywane są także zadania społeczne rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

Wymagania wstępne

Formalne: brak

Nieformalne: brak

Zakres tematyczny

Program wykładów: Pojęcia i normy prawne z zakresu rekultywacji środowiska i rewitalizacji miast. Przekształcenia antropogeniczne obszarów o różnej funkcjonalności. Ocena stanu degradacji terenów – wskaźniki degradacji. Wybór kierunku rekultywacji. Cele rekultywacji. Planowanie działań rekultywacyjnych – przygotowanie, etapy rekultywacji. Procesy, techniki i prace rekultywacyjne. Oczyszczanie obszarów zdegradowanych chemicznie. Lasy w rekultywacji terenów miejskich. Perspektywy rozwoju miast jako wyznacznik potrzeb rekultywacyjnych. Podstawy rewitalizacji obszarów zabudowanych. Lokalne Programy Rewitalizacji jako narzędzie poprawy środowisk miejskich. Diagnoza społeczno-gospodarcza stanu obszarów. Cele i formy rewitalizacji obszarów. Partycypacja społeczna – zaangażowanie i aktywizacja mieszkańców. Ochrona i wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w rekultywacji i rewitalizacji miast.

Program ćwiczeń audytoryjnych: Przykłady rekultywacji obszarów miejskich w różnych kierunkach. Modelowe działania pilotażowe w rewitalizacji miast.

Metody kształcenia

Metody podające: wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych; wykład problemowy; wykład konwersatoryjny

Metody poszukujące: problemowe: giełda pomysłów w ocenie przyczyn i skutków zjawisk przestrzennych; sytuacyjna: analizowanie przez grupy studentów rzeczywistych sytuacji przestrzennych; ćwiczeniowo-praktyczne: studium przykładowe, obserwacji i pomiaru w terenie

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Celem uzyskania zaliczenia przedmiotu wszystkie formy prowadzonych zajęć muszą być zaliczone na ocenę pozytywną.

Poszczególne części zaliczane są na podstawie:

 • przygotowania prezentacji na wybrany temat spośród stanowiących zakres ćwiczeń, dla konkretnie wybranej przestrzeni miejskiej; prezentacja jest przygotowywana według założeń podanych na ćwiczeniach przez prowadzącego;
 • wykonania koncepcji projektowej organizacji terenu zieleni kształtowanej – zaliczenie na ocenę; brane pod uwagę są: kompletność opracowania, zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi, prawidłowość merytoryczna opracowania;
 • egzaminu pisemnego z treści wykładowych – obejmuje część testową (test wielokrotnego wyboru) oraz otwartą ukierunkowaną na opis konkretnego krajobrazu poddanego zmianom wynikającym z działań z zakresu gospodarki komunalnej. Całość kolokwium jest punktowana w skali 50-punktowej, z czego 30 pkt. Można otrzymać za część testową i 20 pkt. za część otwartą. Ocena końcowa jest rezultatem porównania liczby uzyskanych przez studenta punktów z tabelą: 5,0 – 45-50 pkt. / 4,5 – 40-44 pkt. / 4,0 – 35-39 pkt. / 3,5 – 34-30 pkt. / 3,0 – 25-29 pkt.

Zgodnie z Regulaminem Studiów obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu jest zaliczenie części ćwiczeniowej i projektowej, a następnie wykładowej. Do egzaminu z treści wykładowych dopuszczona może być tylko osoba, która uprzednio uzyskała zaliczenia części ćwiczeniowej i projektowej. Ocena końcowa jest średnią ważoną z udziałem 60%W, 20%C, 20%P.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 75 45
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 75 105
Łącznie 150 150
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 3
Łącznie 5 5

Literatura podstawowa

 1. Greinert A., Ochrona i rekultywacja terenów zurbanizowanych. Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra 2000
 2. Ludzie - Przestrzeń - Zmiana – Dobre praktyki w rewitalizacji polskich miast, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, Wyd. Min. Rozwoju, Warszawa, 2016
 3. Rewitalizacja miast polskich – diagnoza. Tom 8, Praca zbiorowa pod redakcją Zygmunta Ziobrowskiego i Wojciecha Jarczewskiego, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2010

Literatura uzupełniająca

 1. Delimitacja krok po kroku. Metoda wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na potrzeby Gminnych Programów Rewitalizacji, Praca zbiorowa pod redakcją Wojciecha Jarczewskiego, Min. Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa 2016
 2. Kopeć M., Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych. Monografie Prawnicze. Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2010
 3. Maciak F., Ochrona i rekultywacja środowiska. Wyd. SGGW; Warszawa 1996
 4. Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe. Tom 4, Praca zbiorowa pod redakcją Wojciecha Jarczewskiego, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009
 5. Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. Tadeusz Biliński (Red.), Oficyna Wyd. UZ, Zielona Góra, od roku 2005
 6. Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii. Tom 1, Praca zbiorowa pod redakcją Roberta Guzika, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009
 7. Serwis Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego. Dowiedz się więcej o rewitalizacji. http://rpo.lubuskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-rewitalizacji#
 8. Strona Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji, Ministerstwo Rozwoju
 9. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz. U. poz. 1777, Warszawa, dnia 3 listopada 2015 r.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (ostatnia modyfikacja: 23-01-2018 11:24)