SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-GFJST-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Monika Kaczurak - Kozak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wyposażenie studenta podstawową wiedzę z obszaru gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, w tym jej aspektów prawno-organizacyjnych. Nabycie przez studenta umiejętności rozpoznawania elementów konstrukcji budżetu i wstępnej interpretacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wymagania wstępne

Formalne: brak

Nieformalne: podstawowa wiedza z zakresu finansów publicznych, znajomość podstawowych pojęć ekonomicznych i finansowych

Zakres tematyczny

Program wykładów: Finanse samorządowe w systemie finansów publicznych. Źródła prawa finansów samorządowych. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego. Odpowiedzialność w obszarze gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Jednostki i komórki organizacyjne JST jako podmioty prowadzące gospodarkę finansową. Budżet jednostki samorządu terytorialnego. Wieloletnia prognoza finansowa. Analiza sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Jednostka samorządu terytorialnego jako organ podatkowy. Zasady rachunkowości w jednostkach samorządu terytorialnego. Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego. Dyscyplina finansów publicznych w zakresie finansów samorządowych. Kontrola działalności finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Metody kształcenia

Metody podające: wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych, analizowanie rzeczywistych danych

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach. Cykl kształcenia zweryfikowany wynikiem kolokwium w formie pisemnej (pow. 50%) oraz aktywnością na zajęciach.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 33 21
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 57 69
Łącznie 90 90
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

 1. Konstytucja RP z 2.04.1997 r.
 2. Ustawa z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 3. Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych
 4. Ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym
 5. Ustawa z 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym
 6. Ustawa z 5.06.1998 r. o samorządzie wojewódzkim
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
 8. Ustawa z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 9. Finanse samorządowe: nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, red. B. Filipiak, DIFIN, Warszawa 2011
 10. L. Patrzałek, Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego, WSB, Poznań 2010.
 11. Majchrzycka-Guzowska A. , Finanse publiczne i prawo finansowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 12. Finanse publiczne i prawo finansowe, red.: Kosikowski C., Ruśkowski R., Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

 1. Brzozowska K., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego (wyd. II), CeDeWu, Warszawa 2017.
 2. Kaczurak-Kozak M., Główny księgowy w jednostkach samorządu terytorialnego – jego rola, zakres kompetencji i status, w: red. P.K. Marszałek, Studia Lubuskie. Tom VI, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Instytut Prawa i Administracji, Sulechów 2010, s. 271-289.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (ostatnia modyfikacja: 23-01-2018 10:52)