SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Geoinżynieria obszarów miejskich - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Geoinżynieria obszarów miejskich
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-GOM-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ
  • dr inż. Magda Hudak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie  studentów  z  podstawami  geologii inżynierskiej w tym: rodzajem gruntów, procesami geologiczno-inżynierskim, rodzajem wód podziemnych, filtracją i systemami odwodnień terenów zurbanizowanych.

Wymagania wstępne

Formalne: brak

Nieformalne: brak

Zakres tematyczny

Program wykładów:  Rodzaje  gruntów.  Parametry  gruntów.  Terenowe  badania  geologiczno-inżynierskie. Charakterystyka zjawisk  geotechnicznych:  kapilarność,  tiksotropia,  sufozja,  osuwiska,  glacitektonika  i  in.  Rozkład naprężeń  w  gruntach. Wytrzymałość  gruntów.  Stateczność  skarp  i    zboczy.  Inżyniersko-geologiczna charakterystyka  podłoża  gruntowego.  Metody  wzmacniania  podłoża gruntowego. Geotechnika w inżynierii środowiska.

Program ćwiczeń: Opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla wybranego obiektu inżynierskiego.

Metody kształcenia

Metody podające: wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych, wykład problemowy.

Metody poszukujące: ćwiczeniowo-praktyczne (filmy), metoda ćwiczeniowa, dyskusje.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą do zaliczenia ćwiczeń jest: obecność na wszystkich zajęciach, systematyczne przygotowanie  się  do  każdych  zajęć  oraz  opracowanie,  oddanie  w  terminie  i  zaliczenie projektu. 

Podstawą do zaliczenia wykładu są pozytywne wyniki kontroli wiadomości przeprowadzone w formie ustalonej  z  prowadzącym  zajęcia  na  początku  wykładów  (kolokwium  zaliczeniowe,  test,  odpowiedź ustna).

Podstawą ustalenia oceny łącznej jest średnia ważona uzyskana przez dodanie: 0,67 oceny z wykładu oraz 0,33 oceny z ćwiczeń projektowych. Średnią ważoną zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. Ocena łączna ustalona jest na podstawie średniej ważonej zgodnie z zasadą: od 3,00 do 3,24 – dostateczny, od 3,25 do 3,74 – dostateczny plus, od 3,75 do 4,24 – dobry, od 4,25 do 4,74 – dobry plus, od 4,75 – bardzo dobry.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 60 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 60 90
Łącznie 120 120
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 3
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

  1. Wiłun Z.  2005. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.

  2. Pisarczyk  S. 2005. Geoinżynieria.  Metody  modyfikacji  podłoża  gruntowego.  WPW, Warszawa.

  3. Czamara A., Kowalski J., Molski T. 2005. Hydrogeologia inżynierska z podstawami gruntoznawstwa. Skrypt AR nr 504 we Wrocławiu, Wrocław.

  4. Słyś D. 2013. Zrównoważone systemy odwodnienia miast. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław.

  5. Edel R. 2009. Odwadnianie dróg. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (ostatnia modyfikacja: 22-01-2018 21:57)