SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-SRLiR-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Zbigniew Świątkowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie metodologii opracowywania strategii rozwoju lokalnego i regionalnego i korzyści z posiadania strategii przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wymagania wstępne

Formalne: brak

Nieformalne: wiedza na temat struktur i zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz gospodarczej, szczególnie w zakresie działania samorządu terytorialnego

Zakres tematyczny

Program wykładów: Rozwój lokalny i jego cele. Istota rozwoju regionalnego. Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego. Podobieństwa i różnice między jednostkami terytorialnymi i jednostkami gospodarczymi. Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości przez samorządy. Rodzaje strategii rozwoju i przyczyny ich opracowywania. Korzyści z posiadania strategii rozwoju przez jednostki samorządu terytorialnego. Metodologia opracowywania strategii rozwoju.

Program ćwiczeń audytoryjnych: Istota rozwoju lokalnego i regionalnego. Czynniki i bariery rozwoju lokalnego i regionalnego. Rola władz, ekspertów i mieszkańców w opracowywaniu strategii rozwoju. Formułowanie misji i celów strategicznych. Charakterystyka lokalnej społeczności i gospodarki. Analiza strategiczna gospodarki lokalnej – prezentacja projektów przygotowanych przez zespoły studentów. Podmioty strategii rozwoju. Wady i zalety różnych sposobów opracowywania strategii rozwoju. Błędy, jakich należy unikać przy opracowywaniu strategii rozwoju. Analiza przedsięwzięć proponowanych w wybranych strategiach rozwoju – referaty przygotowane przez zespoły studentów. Przykłady projektów i programów strategicznych. Problemy opracowywania i wdrażania strategii rozwoju. Analiza błędów, jakich należy unikać przy opracowywaniu strategii rozwoju.

Metody kształcenia

Metody podające: wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych;

Metody poszukujące: analizowanie przez grupy studentów rzeczywistych strategii, dyskusja, praca w grupach i prezentacje.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena końcowa jest średnią ocen z egzaminu (50%) i z ćwiczeń (50%).

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 60 36
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 60 84
Łącznie 120 120
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 3
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

  1. Gawroński H., Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
  2. Gospodarka lokalna i regionalna, red. Z. Strzelecki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  3. Hadyński J., Strategie rozwoju lokalnego, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 2012.
  4. Kłosowski W., Warda J., Wyspy szans. Jak budować strategie rozwoju lokalnego? Bielsko-Biała 2001.

Literatura uzupełniająca

  1. Kot J., Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
  2. Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2011.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (ostatnia modyfikacja: 23-01-2018 11:27)