SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo finansowe jednostek samorządu terytorialnego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo finansowe jednostek samorządu terytorialnego
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-PFJST-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Rafał Bucholski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z problematyką prawnej regulacji finansów jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem praktyki jej stosowania.

Wymagania wstępne

Formalne: brak

Nieformalne: znajomość podstawowych zagadnień z zakresu prawa

Zakres tematyczny

Program wykładów: Podsektor samorządowy finansów publicznych; Samorządowa jednostka budżetowa; Samorządowy zakład budżetowy; Uchwała budżetowa; Procedura budżetowa j.s.t; Dochody własne budżetu samorządowego; Dochody zewnętrzne budżetu samorządowego

Program ćwiczeń audytoryjnych: Planowanie finansowe w j.s.t.; Budżet partycypacyjny; Gromadzenie dochodów j.s.t. za pośrednictwem urzędów skarbowych; Procedura wykonywania budżetu gminy; Dochody powiatu i województwa; Nadzór nad gospodarka finansową j.s.t.

Metody kształcenia

Metody podające: wykład informacyjny

Metody poszukujące: problemowe: giełda pomysłów w ocenie przyczyn i skutków zjawisk przestrzennych; ćwiczeniowo-praktyczne: studium przykładowe, analiza tekstów z dyskusją

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin pisemny (pytania otwarte lub test); zaliczenie ćwiczeń na podstawie oceny aktywności na zajęciach i obecności.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i wykładu/egzaminu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 60 45
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 60 75
Łącznie 120 120
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 3
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

  1. Miemiec M., Miemiec W., Sawicka K., Prawo finansów publicznych sektora samorządowego, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca

  1. Zarys finansów publicznych i prawa podatkowego, pod. red. W. Wójtowicz, wydanie 7, Warszawa 2014

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (ostatnia modyfikacja: 23-01-2018 11:23)