SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Planowanie przestrzenne lokalne i regionalne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Planowanie przestrzenne lokalne i regionalne
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-PPLR-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. arch. Marta Skiba, prof. UZ
 • dr hab. inż. Anna Bazan-Krzywoszańska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym terenów oraz procedurą powstawania dokumentów planistycznych, które determinują możliwość zmian kształtu środowiska. Wykształcenie umiejętności korzystania z dokumentów legislacyjnych, dokumentacji planistycznej oraz uczestniczenia w procedurze decyzyjnej w zakresie ochrony/kształtowania środowiska.

Wymagania wstępne

Formalne: zaliczenie przedmiotów: Podstawy wiedzy o urbanosferze, Gospodarka przestrzenna w miastach, Podstawy nauk o Ziemi i geomorfologii.

Nieformalne: Wiedza z zakresu geografii, fizjografii, nauk o środowisku.

Zakres tematyczny

Program wykładów: System planowania przestrzennego w Polsce- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Planowanie na szczeblu lokalnym, na poziomie gminy. Planowanie przestrzenne jako publicznoprawne ograniczenia prawa własności. Cele, zadania i funkcje planu miejscowego. Procedura opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i postępowań związanych, w tym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Partycypacja społeczna w procesie planowania przestrzennego, załoŜenia i postulowane podstawowe wymagania dla opracowań planistycznych. Zadania samorządu gminnego, zadania własne gminy- kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (za wyjątkiem terenów zamkniętych, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej). Procedura sporządzania i uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Program ćwiczeń audytoryjnych: Strategie rozwoju oraz programy gminne i miejskie. Lokalne Programy Rewitalizacji. Procedury związane z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej. Zadania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zadania planu miejscowego: funkcja regulacyjna, ramy i warunki prowadzenia działalności zagospodarowania przestrzeni, ustalenia - zapobieganie i minimalizowanie konfliktów, ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody i wartości kulturowych, minimalizowanie konfliktów między interesami prywatnymi a interesem publicznym, planowanym rozwojem a ochroną środowiska, funkcja informacyjna - budowanie informacji o warunkach działań w przestrzeni, identyfikacja problemów, dostarczanie wiedzy umożliwiającej pożądane zachowania podmiotów uczestniczących w zagospodarowaniu przestrzeni, wskazanie szans, możliwości rozwoju, zagrożeń, wykazanie korzyści, niedogodności, funkcja koordynacyjna - wskazanie wzajemnych relacji przestrzennych i rzeczowych pomiędzy podmiotami, wyznaczenie zasięgu terytorialnego i zakresu merytorycznego podejmowanych wspólnie działań, funkcja inspiracyjna - wydobycie unikatowych walorów przestrzeni i kreowanie rozwiązań podnoszących atrakcyjność dla działalności podmiotów. 

Metody kształcenia

Metody podające: wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych; wykład problemowy; wykład konwersatoryjny

Metody poszukujące: projektowa; problemowe: giełda pomysłów w ocenie przyczyn i skutków zjawisk przestrzennych; sytuacyjna: analizowanie przez grupy studentów rzeczywistych sytuacji przestrzennych; ćwiczeniowo-praktyczne: studium przykładowe, obserwacji i pomiaru w terenie

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Celem uzyskania zaliczenia przedmiotu wszystkie formy prowadzonych zajęć muszą być zaliczone na ocenę pozytywną.

Część ćwiczeniowa zaliczana jest na podstawie:

 • prezentacji na zajęciach konwersatoryjnych – zaliczenie na ocenę

 • przygotowania prognozy oddziaływania na środowisko dla danej sytuacji planistycznej – zaliczenie na ocenę; brane pod uwagę są: kompletność opracowania, zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi, prawidłowość merytoryczna opracowania

 • sprawdzanie obecności na zajęciach

Część wykładowa zaliczana jest na podstawie:

 • kolokwium pisemnego obejmującego część testową (test wielokrotnego wyboru) oraz otwartą ukierunkowaną na opis planistycznych uwarunkowań działań z zakresu inżynierii środowiska.

Zgodnie z Regulaminem Studiów obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu jest zaliczenie części projektowej i wykładowej. Ocena końcowa jest średnią z dwóch realizowanych form zajęć.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 90 60
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 60 90
Łącznie 150 150
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 3
Łącznie 5 5

Literatura podstawowa

 1. Baran A.: Planowanie przestrzenne jako narzędzie zarządzania środowiskiem. Wyd. Politechniki Białostockiej. Białystok 2004
 2. Böhm A.: Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu. Wyd. PK, Kraków 2006
 3. Dubel K.: Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym. Wyd. WEiS, Białystok, 2000.
 4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 - j.t. z późn.zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164 poz. 1587)
 6. Jaroszyński K., Niewiadomski Z. (red.) 2006. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne : komentarz. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
 7. Małysa-Sulińska K. 2008. Normy kształtujące ład przestrzenny, Warszawa
 8. Chmielewski J.M. 2005. Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast. Politechnika Warszawska
 9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
 10. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie( Dz. U. z 2015 poz. 1422) .
 11. Pęski W. 2003. Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast. Arkady, Warszawa

Literatura uzupełniająca

 1. Niewiadomski Z.: Planowanie przestrzenne. Zarys systemu. Wyd. Prawnicze LexisNexis. Warszawa 2002
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U.z 2002 r. Nr 155 poz. 1298)
 3. Słońska D. Sobieska Z. 1988. Inwentaryzacja urbanistyczna. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa
 4. Korzeniewski Wł. 2002, (suplement 2004), Odległości w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, COIB, Warszawa
 5. Dąbrowska-Milewska G. 2010. Standardy urbanistyczne dla terenów mieszkaniowych - wybrane zagadnienia, ARCHITECTURAE et ARTIBUS - 1/2010

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (ostatnia modyfikacja: 22-01-2018 21:50)