SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kształtowanie jakości powietrza na obszarach zabudowanych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kształtowanie jakości powietrza na obszarach zabudowanych
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-KJPOZ- 18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Piotr Ziembicki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Introduce student with outdoor air quality issues. Presentation of outdoor air quality managing basic methods.

Wymagania wstępne

Formalne: brak

Nieformalne: brak

Zakres tematyczny

Lectures: Basic concepts and definitions. Natural and anthropogenic air pollutions. The main air pollution sources. Spreading of air pollution in the atmosphere. Current laws and regulations in air quality issues. Air quality assessment methods. Monitoring and predicting of air pollution. Equipment and technologies for outdoor air quality protection. Introduction to "clean" heat and electricity production in urban areas. SMOG - causes, effects, prevention. Outdoor air quality issues in the urban policies.

Metody kształcenia

Feeding methods: informative-problem lecture using multimedia techniques.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Passing the lecture in writing form.

Lecture - the condition for the credits is to get a positive grade from the final pass. A minimum of 20 questions in the form of an online test. Points obtained: 0-50% / insufficient; 51-60% / satisfactory; 61-70% / satisfactory plus; 71-80% / good: 81-90% / good plus; 91-100% / very good.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 24
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 36
Łącznie 60 60
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

  1. Downton P. F., Ecopolis: Architecture and cities for a changing climate, Springer, 2009

  2. Kahn M. E., Green cities. Urban growth and the environment, Brookings Institution Press, 2006

  3. Szklarczyk M., Ochrona atmosfery, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2001.

  4. Zarzycki R., Procesy i technologie ochrony atmosfery, Wydawnictwo Uczelniane PWSZ w Kaliszu,

  5. Ziembicki P., Bernasiński J. et al., Rozproszone kogeneracyjne źródła energii dla budynków, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2013.

  6. Ziembicki P., Kozioł J., Mendecka B., Innowacyjne metody zarządzania w energetyce komunalnej, Instytut Inżynierii Środowiska, 2018

Literatura uzupełniająca

Uwagi

brak

 


Zmodyfikowane przez dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (ostatnia modyfikacja: 23-01-2018 11:05)