SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-GOOZ- 18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, celami i zasadami gospodarki odpadami komunalnymi, ilością oraz składem sitowym i materiałowym wytwarzanych odpadów, metodami analizy oraz rozwiązaniami logistycznymi, technologicznymi i technicznymi stosowanymi w gospodarce odpadami w obiegu zamkniętym.

Wymagania wstępne

Formalne: brak

Nieformalne: brak

Zakres tematyczny

Program wykładów: Pojęcia, cele i organizacja systemu z zakresu gospodarki odpadami. Stan prawny. Rodzaje, ilości oraz skład morfologiczny i chemiczny odpadów. Odpady przemysłowe. Odpady niebezpieczne. Gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym. Zapobieganie powstawaniu odpadów. Selektywne zbieranie odpadów. Recykling odpadów. Gromadzenie odpadów. Wywóz odpadów - optymalizacja transportu. Stacje przeładunkowe. Technologie biologicznego przetwarzania i termicznego przekształcanie odpadów. Składowanie odpadów. Perspektywy rozwoju gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym w Polsce. Plany gospodarki odpadami.

Program ćwiczeń audytoryjnych: Bilans i prognoza ilościowo-jakościowa odpadów komunalnych dla określonego obszaru. Obowiązki i sprawozdawczość gmin w zakresie gospodarki odpadami. Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi i plany rozwoju.

Metody kształcenia

Metody podające: wykład informacyjno-problemowy, wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych;

Metody poszukujące: ćwiczeniowo-praktyczne: studium przykładowe; sytuacyjna: analizowanie przez studentów rzeczywistych sytuacji;

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Celem uzyskania zaliczenia przedmiotu wszystkie formy prowadzonych zajęć muszą być zaliczone na ocenę pozytywną. Zgodnie z Regulaminem Studiów obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Ćwiczenia audytoryjne: podstawą zaliczenia jest oddanie w terminie prawidłowo wykonanych sprawozdań z ćwiczeń.

Wykład: warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń; egzamin ma formę pisemną lub ustną. Egzamin pisemny – 4 pytania problemowe, oceniane od 0 do 10 punktów. Uzyskane punkty/Ocena - 0-19 /niedostateczna; 20-24/dostateczna; 25-27/plus dostateczny; 28-32/dobry; 33-36/plus dobry; 37-40/bardzo dobry. Egzamin ustny - tylko w terminie egzaminu przedterminowego. Do egzaminu ustnego mogą przystąpić jedynie studenci, którzy uzyskali zaliczenie z ćwiczeń na ocenę - bardzo dobry. 

Podstawą ustalenia oceny łącznej jest średnia ważona z udziałem 60% oceny z wykładu oraz 40% oceny z ćwiczeń. Średnią ważoną zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. Ocena łączna ustalona jest na podstawie średniej ważonej zgodnie z zasadą: poniżej 3,24 – dostateczny, od 3,25 do 3,74 – dostateczny plus, od 3,75 do 4,24 – dobry, od 4,25 do 4,74 – dobry plus, od 4,75 – bardzo dobry. 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 90 60
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 60 90
Łącznie 150 150
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 3
Łącznie 5 5

Literatura podstawowa

  1. Zygadło M., Strategia gospodarki odpadami komunalnymi, PZIiTS, Poznań 2001

  2. Bilitewski B., Härtle G., Marek K., Podręcznik gospodarki odpadami, Wydawnictwo Seidel Przywecki, Warszawa 2003

  3. Jędrczak A., Biologiczne przetwarzanie odpadów, PWN, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca

1. Oleszkiewicz J., Eksploatacja składowisk odpadów, Wyd. LEM PROJEKT, Kraków 1999

Uwagi

W ramach przedmiotu student uczestniczy w wycieczce technicznej na obiekt gospodarki odpadami.


Zmodyfikowane przez dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (ostatnia modyfikacja: 22-01-2018 21:45)