SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Monitoring i analiza ryzyka w środowisku miejskim - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Monitoring i analiza ryzyka w środowisku miejskim
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-MARSM-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Izabela Krupińska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z organizacją, zadaniami i funkcjonowaniem systemu monitoringu środowiska w Polsce, czynnikami powodującymi zanieczyszczenie poszczególnych komponentów środowiska oraz jego stanem i normami jakościowymi. 

 

 

Wymagania wstępne

Formalne: brak

Nieformalne: brak

Zakres tematyczny

Program wykładów: Historia i podstawy prawne funkcjonowania Państwowego Monitoringu Środowiska. Definicja, cele i zadania Państwowego Monitoringu Środowiska. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska w Polsce. Programy Państwowego Monitoringu Środowiska – powiązania z monitoringiem europejskim i światowym.   Monitoring  powietrza atmosferycznego,  hałasu, promieniowania jonizującego, pól elektromagnetycznych, wód.  Monitoring w województwie lubuskim. Charakterystyka zagrożeń w środowisku miejskim oraz ocena ryzyka ich występowania.  Procedury zarządzania ryzykiem. Ryzyko wystąpienia zagrożeń przemysłowych na obszarach miejskich.

Program ćwiczeń: Kompleksowa ocena oddziaływania wybranego przedsięwzięcia na środowisko.

Metody kształcenia

Metody podające: wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych;

Metody poszukujące: ćwiczeniowo-praktyczne (metoda projektu) oraz dyskusji (metoda referatu);

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Celem uzyskania zaliczenia przedmiotu wszystkie formy prowadzonych zajęć muszą być zaliczone na ocenę pozytywną. Zgodnie z Regulaminem Studiów obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Ćwiczenia: podstawą zaliczenia jest wykonanie w grupach dwuosobowych oceny oddziaływania na środowisko wybranego przedsięwzięcia oraz przedstawienie efektów swojej pracy na zajęciach w formie prezentacji z wykorzystaniem technik multimedialnych. Wykład: podstawą zaliczenia są pozytywne wyniki kontroli wiadomości przeprowadzone w formie kolokwium zaliczeniowego. Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu jest zaliczenie części ćwiczeniowej, a następnie wykładowej. Podstawą ustalenia oceny łącznej jest średnia ważona z udziałem 50% oceny z wykładu oraz 50% oceny z ćwiczeń. Średnią ważoną zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. Ocena łączna ustalona jest na podstawie średniej ważonej zgodnie z zasadą: od 3,00 do  3,24 – dostateczny, od 3,25 do 3,74 – dostateczny plus, od 3,75 do 4,24 – dobry, od 4,25 do 4,74 – dobry plus, od 4,75 – bardzo dobry.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 60 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 60
Łącznie 90 90
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

  1. Raporty i opracowania Biblioteki Monitoringu Środowiska

  2. Program Państwowego Monitoringu Środowiska, GIOŚ, Warszawa

  3. Raporty i publikacje o stanie środowiska w województwie lubuskim, WIOŚ, Zielona Góra 

Literatura uzupełniająca

  1. Namieśnik J., Jamrógiewicz Z., Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy, WNT, Warszawa 2000

  2. Alloway B.J., Ayres D.C., Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska, PWN, Warszawa 1999

  3. Borsuk. S., Goszczyński J., Jutrowska E., Monitoring Środowiska, AT-R, Bydgoszcz 1998 

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (ostatnia modyfikacja: 22-01-2018 21:48)