SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-ZSWK-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Teresa Nowak
  • dr inż. Ireneusz Nowogoński
  • dr inż. Ewa Ogiołda
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z problemami zarządzania systemami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.

Wymagania wstępne

Formalne: brak

Nieformalne: brak

Zakres tematyczny

Program wykładów: Elementy mechaniki płynów. Systemy monitorowania i zarządzania eksploatacją systemów zaopatrzenia w wodę. Systemy monitorowania, kamerowania i zarządzania eksploatacją siecią kanalizacyjną.  Ocena awaryjności i niezawodności sieci. Sposoby naprawy elementów sieci w przypadku awarii. Prawne uwarunkowania prowadzenia poprawnej eksploatacji. Zbiorniki retencyjne i „mała retencja”.

Program ćwiczeń audytoryjnych: Bilans zapotrzebowania na wodę i odpływu ścieków. Obliczanie opadu efektywnego. Przepływy w kanałach otwartych i zamkniętych. Dobór urządzeń i obiektów pomiarowych i technologicznych. Przykłady obliczeń obiektów retencyjnych.

Metody kształcenia

Metody podające: wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych; wykład problemowy;

Metody poszukujące: projektowa; problemowe: giełda pomysłów w ocenie przyczyn i skutków zjawisk przestrzennych; sytuacyjna: analizowanie przez grupy studentów rzeczywistych sytuacji;

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z wszystkich  przewidzianych programem ćwiczeń i sprawdzanie obecności na zajęciach.

Wykład: warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń audytoryjnych  zaliczenie ma formę pisemną.

Zaliczenie pisemne – 2 zadania rachunkowe i 3 pytania problemowe. Uzyskane punkty: 0 – 50%/ niedostateczny; 51 – 60%/ dostateczny; 61- 70%/ dostateczny plus; 71 – 80%/ dobry: 81 – 90%/ dobry plus; 91 -100%/ bardzo dobry. Podstawą ustalenia oceny łącznej jest średnia ważona z udziałem 60% oceny z wykładu oraz 40% oceny z ćwiczeń. Średnią ważoną zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. Ocena łączna ustalona jest na podstawie średniej ważonej zgodnie z zasadą: od 3,00 do 3,24 – dostateczny, od 3,25 do 3,74 – dostateczny plus, od 3,75 do 4,24 – dobry, od 4,25 do 4,74 – dobry plus, od 4,75 – bardzo dobry. 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 60 60
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 60 60
Łącznie 120 120
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 2
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

  1. Denczew S., Królikowski A., Podstawy nowoczesnej eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych. Arkady 2002

  2. Geiger W., Dreiseitl H., Nowe sposoby odprowadzania wód deszczowych. Projprzem-EKO, Bydgoszcz 1999

  3. Kotowski A. Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów - Tom I - Sieci Kanalizacyjne, Tom II - Obiekty Specjalne. Seidel-Przywecki 2015

  4. Królikowska J., Królikowski A. Wody opadowe - odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie. Seidel-Przywecki 2012

  5. Bajer J., Knapik, K., Wodociągi. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 2010

  6. Jakuszewski R., Podstawy Programowania Systemów SCADA. Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego 2010

  7. Madrias C., Kolonko A., Wysocki L., Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław2002

Literatura uzupełniająca

Uwagi

brak

 


Zmodyfikowane przez dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (ostatnia modyfikacja: 22-01-2018 21:53)