SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Miejskie systemy ciepłownicze - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Miejskie systemy ciepłownicze
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-MS-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Piotr Ziembicki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z systemami ciepłowniczymi oraz ich projektowaniem i eksploatacją.

Wymagania wstępne

Formalne: brak

Nieformalne: brak

Zakres tematyczny

Program wykładów: Elementy systemu ciepłowniczego. Współpraca i zależności pomiędzy elementami systemu ciepłowniczego. Parametry pracy sieci ciepłowniczej. Ukształtowanie, rodzaje i układy sieci ciepłowniczych. Warunki techniczne prowadzenia sieci. Sposoby układania sieci ciepłowniczych. Budowa sieci ciepłowniczych kanałowych i preizolowanych. Przewody sieci i ich uzbrojenie. Zasady projektowania, wykonawstwa i eksploatacji sieci ciepłowniczych. Wykresy ciśnień. Przepompownie sieciowe. Regulacja sieci ciepłowniczych. Straty ciepła w sieciach. Węzły ciepłownicze – układy i budowa węzłów. Automatyka w węzłach ciepłowniczych. Podstawy telemetrii.

Program ćwiczeń projektowych: Projekt sieci ciepłowniczej, rozdzielczej w technologii rur preizolowanych.

Metody kształcenia

Metody podające: wykład informacyjno-problemowy z wykorzystaniem technik multimedialnych.

Metody poszukujące: metoda projektu.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia końcowego. Minimum 15 pytań w formie testu online. Uzyskane punkty: 0-50%/ niedostateczny; 51-60%/ dostateczny; 61-70%/ dostateczny plus; 71-80%/ dobry: 81-90%/ dobry plus; 91-100%/ bardzo dobry. Projekt  – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny wykonanego projektu sieci ciepłowniczej. Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen wszystkich elementów składowych kształcenia (uwzględniającą jako wagę liczbę godzin w poszczególnych elementach).

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 60 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 60
Łącznie 90 90
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

  1. Chmielniak T., Energetyka cieplna. Obsługa i eksploatacja urządzeń, sieci i instalacji, Europex, 2003

  2. Chmielniak T., Technologie energetyczne, WNT 2008,

  3. Grzebielec A., Pluta Z., Ruciński A., Rusowicz A.,  Czynniki chłodnicze i nośniki energii, Oficyna Wydawnicza PW, 2009.

  4. Górski J., Energetyka cieplna. Poradnik, Tarbonus, 2008.

  5. Górski J., Baran J., i in., Energetyka cieplna, Tarbonus 2008

  6. Krygier K., Sieci ciepłownicze. Materiały pomocnicze do ćwiczeń, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2010

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Limit osób w grupie laboratoryjnej: 14.

Zaliczenie wykładu w formie testu online w pracowni komputerowej.


Zmodyfikowane przez dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (ostatnia modyfikacja: 22-01-2018 22:39)