SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Algorithms and data structures - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Algorithms and data structures
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-AlgIStrDat-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • provide basic knowledge of algorithms properties, rules and limitations of their designing;
 • provide basic knowledge of dat structures and algorithms which operate on them, and basic algorithms which solve chosen popular algorithmic problems;
 • give basic skills of designing of algorithms for simple algorithmic problem.

Wymagania wstępne

There are no requirements

Zakres tematyczny

Algorithms and their properties: concepts of the algorithmic problem and algorithm, algorithms properties, steering structures and block schemes. Programming techniques.

Data structures: concept of the data strucute, dynamical sets, linear-ordered sets, dictionaries; FIFO and LIFO structures; one and two-dimensional lists, cyclic lists, priority queues.

Dictionaries: binary seqarch trees BST and AVL, red-black trees; self-organizing structures, prefix trees, hashing, B-tree.

Sets and graphs: graph representations, breadth-first and depth-first search, graph-theory algorithms.

Selected algorithmic problems analysis: linear and binary search, k-element selection, table and file sata sorting; string search algorithms; geometric algorithms, number-theory algorithms.

Metody kształcenia

Lecture, computer laboratory exercises.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture – the passing condition is to obtain positive marks from written or oral tests conducted at least once per semester.

Laboratory  – the passing condition is to obtain positive marks from all exercises and tests conducted during the semester.


Calculation of the final grade: lecture 50% + laboratory classes 50%

Literatura podstawowa

 1. Cormen T. H., Leiserson C. E., Rivest R. L.: Wprowadzenie do algorytmów, WNT, Warszawa, 1997
 2. Kotowski P.: Algorytmy + struktury danych = abstrakcyjne typy danych, Wyd. BTC, Warszawa, 2006
 3. Wróblewski P.: Algorytmy, struktury danych i języki programowania, Helion, Gliwice, 1997
 4. Aho A. V., Hopcroft J. E., Ullman J.D.: Algorytmy i struktury danych, Helion, Gliwice, 2003

Literatura uzupełniająca

 1. Adamski T., Ogrodzki J.: Algorytmy komputerowe i struktury danych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2005
 2. Banachowski L., Diks K., Rytter W.: Algorytmy i struktury danych, WNT, Warszawa, 1996
 3. Harris S., Ross J.: Od podstaw algorytmy, Helion, Gliwice, 2006
 4. Neapolitan R., Naimipour K.: Podstawy algorytmów z przykładami w C++, Helion, Gliwice, 2004
 5. Stephens R.: Algorytmy i struktury danych stosowane w Delphi 3, 4 i 5 z przykładami w Delhi, Helion, Gliwice, 2000
 6. Wirth N.: Algorytmy + struktury danych = programy, WNT, Warszawa, 2002

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 18:42)