SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Databases - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Databases
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-Datab-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 7
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Artur Gramacki, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 1. Design and implementation of relational models.
 2. SQL language.
 3. Engineering skills in design and implementation of database applications.
 4. Basic knowledge of selected Relational Database Management Systems (RDBMS).

Wymagania wstępne

Algorithms and data structures. Principles of programming

Zakres tematyczny

Introduction to databases. Database terminology. Basic properties of databases. Requirements for up-to-date databases. Different types of database models (relational, object-relational, object, XML-based, hierarchical, network). The Online Transaction Processing (OLTP) databases, Online Analytical Processing (OLAP) databases. 2-tier and 3-tier architectures. Overview of techniques and tools for creating database applications. Current Relational Database Management Systems (RDBMS).

Entity relationship modeling. Introduction to relational data models. Introduction to modeling and design of information systems, especially relational ones. Definition of an entity. Definition of a relation and its basic properties. Entity-relationship modeling. Basic operations on relations (selection, projection, natural joins, outer joins, other types of joins, cartesian product, grouping, unions). Transformation of entity-based models into relational ones. Primary keys, foreign keys, database constraints (unique, null/not null, check). Database normalization and normal forms, Functional dependency. Indexes.

SQL language and query optimization. SQL as a standard access method to data stored in relational databases. Data Manipulating Language DML (INSERT, UPDATE, DELETE statements), Data Definition Language DDL (CREATE, ALTER, DROP statements), Database Control Language DCL (GRANT, REVOKE statements), Transaction Control Language TCL (COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT, SET TRANSACTION statements). SELECT statement. Creating of database constraints in SQL. Table joins. SQL functions (character, numeric, datatime). Data grouping. Subqueries. Introduction to transactions. Introduction to query optimization and query tuning.

Basics of creating database applications in two- and three-tier architectures. Selected techniques and tools for creating database applications.

Security in databases. Data import and export. Creating backups and data recovery. Database logs. Database consistency and integrity. Different strategies of data backup and recovery (full, partial, incremental, point-in-time recovery).

Metody kształcenia

Lecture, laboratory exercises.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 • Lecture – the passing condition is to obtain a positive mark from the final test.
 • Laboratory – the passing condition is to obtain positive marks from all laboratory exercises to be planned during the semester.
 • Calculation of the final grade: lecture 50% + laboratory 50%

Literatura podstawowa

 1. Date C.J.: An Introduction to Database Systems, 6th Edition. Addison-Wesley, 1995
 2. Garcia-Molina H., Ullman J.D., Widom J.: Database Systems: The Complete Book, Prentice Hall, 2007
 3. Ullman J.D., Widom J.: A First Course in Database Systems, 3nd Edition, Prentice Hall, 2001
 4. Date C.J., Darwin H.: Guide to SQL Standard, 4th Edition, Addison-Wesley, 1997.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Artur Gramacki, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 06-04-2018 12:44)