SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Satelite navigation systems and digital maps - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Satelite navigation systems and digital maps
Kod przedmiotu 06.0-WE-INFD-SNSaDM-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus drugiego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr inż. Michał Doligalski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • Obtaining competences in the field of satellite navigation systems (GNSS) and digital maps and use them in IT projects
 • To familiarize students with the use of GNSS systems, data acquisition, determination the level of confidence and accuracy of the data
 • Developing skills in the use of GNSS system interfaces
 • Shaping skills in the field of design and programming of applications with integrated digital maps.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

The genesis of GNSS systems, in particular, the GPS and Galileo systems. Overview of operational satellite navigation systems. Components of satellite navigation systems (user segment,
cosmic and control). The ability to obtain data and to integrate user segment devices with
other IT systems. The concept and principle of operation of satellite navigation systems. methods
distance measurement, position determination, azimuth, and speed. Distribution of time and frequency pattern. Reliability of information from GNSS systems and factors affecting performance and correctness determination of position and time (clock errors, ionosphere impact, tracking errors, multipath). Accidental and deliberate jamming and spoofing of satellite navigation systems. Registration, formats storing and analyzing data from GNSS systems. Application of GNSS systems in
civil and military solutions. Geographic information services and systems (GIS) using GNSS systems. Limitations of GNSS systems, possibilities and directions of further development.
Systems of satellite navigation augmentation. Digital map formats. Integration of digital maps in
applications, including mobile, GIS systems. Creating applications enabling, tracking and registration
position and its location on the map.

Metody kształcenia

Lecture: conventional and multimedia lecture.
Laboratory: laboratory exercises

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 • Lecture - A pass condition is to get a positive exam grade implemented in writing. The condition to take the exam is a positive assessment from the laboratory.
 • Laboratory - the condition for passing is to get positive grades from everyone laboratory exercises planned for implementation as part of the laboratory program (80%) and active participation in classes (20%).
 • Components of the final grade = lecture: 60% + laboratory: 40%

Literatura podstawowa

 1. Springer Handbook of Global Navigation Satellite Systems, Editors: Teunissen, Peter J.G., Montenbruck, Oliver (Eds.), Springer 2017

 2. Global Positioning System, Theory and Applications, Volume I, J. Spilker & B. Parkinson, AIAA, 1996

 3. GNSS: Global Navigation Satellite Systems, Bernhard Hofmann-Welenhof, Herbert Lichtenegger and Elmar Wasle, Springer-Verlag, 2007

 4. An Introduction to GNSS: GPS, GLONASS, Galileo and Other Global Navigation Satellite Systems, Novatell (only PDF)

Literatura uzupełniająca

 1. Atmospheric Effects in Space Geodesy, Böhm, Johannes, Schuh, Harald (Eds.), Springer, 2013

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Michał Doligalski (ostatnia modyfikacja: 04-04-2018 22:56)