SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Management Control Systems in Small and Medium Enterprises - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Management Control Systems in Small and Medium Enterprises
Kod przedmiotu 04.0-WZ-P-MCSSME-S18
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek WEiZ - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Sławomir Kłosowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Student is familiar with the use of methods and tools of management control systems in the practice of small and medium enterprises.

Wymagania wstępne

None.

Zakres tematyczny

Management control systems concepts. SMEs in European Union and their characteristics. General MCSs methods and tools used in small and medium enterprises. Operational versus strategic management control systems. Computer-aided MCSs using ERP systems.

Metody kształcenia

Group work, case study presentation, discussion

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 75 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 -
Łącznie 125 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 5 -

Literatura podstawowa

Merchant K.A., Van der Stede W.A. (2012) Management control systems: performance measurement, evaluation and incentives, Financial Times/Prentice Hall, Harlow.

Marx F., Wortmann F., Mayer J.H. (2012): A Maturity Model for Management Control Systems, Five Evolutionary Steps to Guide Development, „Business & Information Systems Engineering” vol. 4.

Literatura uzupełniająca

Dyczkowska J., Kużdowicz P. (ed.) (2014) Controlling and knowledge: shaping an information environment in contemporary business organizations, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław.

Reichmann T. (2011): Controlling mit Kennzahlen. Die systemgestützte Controlling-Konzeption mit Analyse- und Reportinginstrumenten, 8. Augabe, Verlag Vahlen, München.

 

Uwagi

Lecturer: s.klosowski@wez.uz.zgora.pl


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 16-04-2018 21:31)