SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski I
Kod przedmiotu 09.0-WX-AdP-JA01-Ć-S14_pNadGenQWP2Z
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie języka obcego na poziomie A2+ według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania oraz wykonywania pracy zawodowej.

 

Słuchanie i mówienie: student potrafi odebrać i przekazać większość informacji pojawiających się w trakcie normalnego dnia pracy, może brać udział w typowych spotkaniach i zebraniach dotyczących znanych mu tematów, wyrażać własną opinię popartą argumentacją.

Czytanie: rozumie standardowe formy korespondencji, takie jak zamówienia, zażalenia, prośby i ustalenia, rozumie zasadniczą treść sprawozdań i raportów, rozumie instrukcje, procedury, polecenia w zakresie swoich kompetencji zawodowych, potrafi korzystać z tekstów specjalistycznych z wykorzystaniem słownika.

Pisanie: potrafi prowadzić standardową korespondencję, potrafi napisać prosty raport, wymagający korekty językowej, potrafi sporządzić proste instrukcje, zarządzenia bądź sformułować procedury.Opanowanie języka obcego na poziomie A2+ według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania oraz wykonywania pracy zawodowej.

 

Słuchanie i mówienie: student potrafi odebrać i przekazać większość informacji pojawiających się w trakcie normalnego dnia pracy, może brać udział w typowych spotkaniach i zebraniach dotyczących znanych mu tematów, wyrażać własną opinię popartą argumentacją.

Czytanie: rozumie standardowe formy korespondencji, takie jak zamówienia, zażalenia, prośby i ustalenia, rozumie zasadniczą treść sprawozdań i raportów, rozumie instrukcje, procedury, polecenia w zakresie swoich kompetencji zawodowych, potrafi korzystać z tekstów specjalistycznych z wykorzystaniem słownika.

Pisanie: potrafi prowadzić standardową korespondencję, potrafi napisać prosty raport, wymagający korekty językowej, potrafi sporządzić proste instrukcje, zarządzenia bądź sformułować procedury.

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego na poziomie A2 według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Zakres tematyczny

1/ Studia i studiowanie: struktura i funkcjonowanie uczelni wyższych w Polsce i krajach anglosaskich; 2/ aspekty prawne prowadzenia dzielności gospodarczej: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka partnerska, spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością,  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna itp. 3/ rejestracja działalności, wybór formy działalności, podstawowe porady prawne, dokumenty, umowy, zakres odpowiedzialności; 4/ aspekty prawne związane z zatrudnieniem, formy zatrudnienia, umowa o pracę, informacje ujęte w umowie o pracę, 4/ proces rekrutacji: dokumenty (list motywacyjny, CV, referencje, załączniki), rozmowa o pracę; 5/ negocjowanie umowy o pracę, korespondencja związana z podjęciem pracy, odstąpienie od umowy o pracy, zwolnienie z pracy; 5/ dyskryminacja w miejscu pracy. 6/ Sprzedaż towarów i usług, preambuły umowa kupna/sprzedaży, elementy umowy kupna/sprzedaży;7/ prowadzenie konsultacji z klientem, doradztwo, rozstrzyganie sporów 8/ typowa terminologia i warunki umowy.1/ Studia i studiowanie: struktura i funkcjonowanie uczelni wyższych w Polsce i krajach anglosaskich; 2/ aspekty prawne prowadzenia dzielności gospodarczej: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka partnerska, spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością,  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna itp. 3/ rejestracja działalności, wybór formy działalności, podstawowe porady prawne, dokumenty, umowy, zakres odpowiedzialności; 4/ aspekty prawne związane z zatrudnieniem, formy zatrudnienia, umowa o pracę, informacje ujęte w umowie o pracę, 4/ proces rekrutacji: dokumenty (list motywacyjny, CV, referencje, załączniki), rozmowa o pracę; 5/ negocjowanie umowy o pracę, korespondencja związana z podjęciem pracy, odstąpienie od umowy o pracy, zwolnienie z pracy; 5/ dyskryminacja w miejscu pracy. 6/ Sprzedaż towarów i usług, preambuły umowa kupna/sprzedaży, elementy umowy kupna/sprzedaży;7/ prowadzenie konsultacji z klientem, doradztwo, rozstrzyganie sporów 8/ typowa terminologia i warunki umowy.

 

  

Metody kształcenia

Metodyka komunikacyjna nauczania języka obcego, korzystanie z literatury przedmiotu oraz źródeł internetowych, tłumaczenie. 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Testy obejmujące sprawności mówienia, z włączeniem prezentacji, czytania, pisania oraz testy leksykalne, bieżąca kontrola na zajęciach; uzyskanie co najmniej 60% w wynikach testów oraz w ramach bieżącej kontroli  

Literatura podstawowa

Frost A., English for Legal Professionals, OUP, 2009

Literatura uzupełniająca

Justyńska J, Justyński j., The main institutions of the English Legal system, TNOiK, 1998

Konieczna-Purchała A., Practical English for Lawyers, C.H. Beck, 2011

Krois-Lindner A., International Legal English, CUP, 2011

 

materiały internetowe

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)