SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język niemiecki I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język niemiecki I
Kod przedmiotu 09.0-WX-AdP-JN01-Ć-S14_pNadGenC7GZN
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Alicja Camona-Tyliszczak
  • mgr Dawid Maciarz
  • dr Paweł Truszkiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie języka obcego na poziomie A2+ według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania oraz wykonywania pracy zawodowej.

 

Słuchanie i mówienie: student potrafi odebrać i przekazać większość informacji pojawiających się w trakcie normalnego dnia pracy, może brać udział w typowych spotkaniach i zebraniach dotyczących znanych mu tematów, wyrażać własną opinię popartą argumentacją.

Czytanie: rozumie standardowe formy korespondencji, takie jak zamówienia, zażalenia, prośby i ustalenia, rozumie zasadniczą treść sprawozdań i raportów, rozumie instrukcje, procedury, polecenia w zakresie swoich kompetencji zawodowych, potrafi korzystać z tekstów specjalistycznych z wykorzystaniem słownika.

Pisanie: potrafi prowadzić standardową korespondencję, potrafi napisać prosty raport, wymagający korekty językowej, potrafi sporządzić proste instrukcje, zarządzenia bądź sformułować procedury.

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego na poziomie A2 według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

 

Zakres tematyczny

1/ zawody z branży administracyjno - usługowej, czynności zawodowe pracownika administracyjnego, zakres obowiązków, funkcje i zadania, ścieżka edukacyjna oraz stopnie awansu zawodowego; 2/ proces rekrutacji: dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, referencje, załączniki, rozmowa o pracę; 3/ struktura organizacyjna firmy, zakres zadań poszczególnych działów, kompetencje pracowników, stanowiska, lokalizacja przedsiębiorstwa; 4/ biuro tradycyjne i nowoczesne Open-Space-Büro; 5/ savoir-vivre w życiu zawodowym, normy i zasady dobrego zachowania, kultura korporacyjna, zasady pisane i niepisane; 6/ formy komunikacji zawodowej, pisma korespondencji biurowej; 7/ organizacja i przeprowadzenie szkoleń, konferencji, spotkań biznesowych z udziałem gości zagranicznych; 8/ obsługa urządzeń biurowych, dane techniczne, opisy informacyjne, rodzaje usterek sprzętu biurowego i możliwości ich rozwiązań.     

Metody kształcenia

Metodyka komunikacyjna nauczania języka obcego, korzystanie z literatury przedmiotu oraz źródeł internetowych, tłumaczenie. 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Testy obejmujące sprawności mówienia, z włączeniem prezentacji, czytania, pisania oraz testy leksykalne, bieżąca kontrola na zajęciach; uzyskanie co najmniej 60% w wynikach testów oraz w ramach bieżącej kontroli  

Literatura podstawowa

Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag, Ralf-Peter Lösche, Ulrike Moritz, Aspekte neu B1 plus, Klett-Langenscheidt, 2014

Literatura uzupełniająca

Heuer W., Schober E., Baum W., Hass U., Pepe R., Aktuelle Lesetexte aus Wirtschaft und Beruf, Hueber Verlag, 2014

Jotzo S., Loibl B., Bosch G., Müller A., Baum W., Haas U., Schritte international im Beruf, Kommunikation am Arbeitsplatz, Hueber Verlag, 2014

Burda U., Dickel A., Olpińska M., Staatsordnung und politisches System, C.H.Beck, 2008

Burda U., Dickel A., Olpińska M., Europäische Union, C.H.Beck, 2009

materiały internetowe

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Truszkiewicz (ostatnia modyfikacja: 29-03-2018 09:36)