SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ogólne prawo administracyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ogólne prawo administracyjne
Kod przedmiotu 10.6-WX-AdP-OPA-Ć-14_pNadGen2R4KE
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Norbert Banaszak
 • dr Rafał Bucholski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Przygotowanie studentów do rozumienia istoty i charakteru funkcjonowania władzy wykonawczej w państwie demokratycznym. Poznanie specyfiki statusu prawnego jednostki w obrębie wykonywania poszczególnych typów działań podmiotów administrujących. Zapoznanie Studentów z kwalifikacją poszczególnych rodzajów norm prawa administracyjnego.

Wymagania wstępne

Przystępując do zajęć Studenci powinni:

1.znać podstawowe zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej,

2.posiadać wiedzę o systemie prawnym, jego normach, zasadach i aksjologii, a także źródłach,

3.rozumieć miejsce prawa publicznego w strukturze systemu prawa z uwzględnieniem struktury nauk administracyjnych.

Wymagania literaturowe: nauka prawa konstytucyjnego, teorii państwa i prawa, nauka o administracji, nauki polityczne

Zakres tematyczny

Forma zajęć – wykład

 1. Pojęcie administracji, jej cechy i funkcje
 2. Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego
 3. Źródła prawa administracyjnego
 4. Podmioty administrujące
 5. Podział terytorialny
 6. Ustrój administracji publicznej
 7. Prawne formy działania administracji publicznej
 8. Kontrola i nadzór administracji

 

Forma zajęć – ćwiczenia

 1. Organizacja i funkcjonowanie administracji zespolonej i niezespolonej
 2. Opracowanie dokumentu regulującego organizację i działalność urzędu administracyjnego
 3. Tworzenie aktu indywidualnego (decyzja, zaświadczenie, koncesja, licencja itd.)
 4. Opracowanie czynności materialno-technicznych i faktycznych w wybranej kategorii spraw w określonej jednostce administracyjnej
 5. Organizacja zgromadzenia
 6. Opracowanie aktów prawnych stowarzyszenia
 7. Analiza dokumentów, określających status prawny jednostki samorządu terytorialnego

Metody kształcenia

Wykład, Prezentacja multimedialna, Analiza tekstów prawnych z dyskusją, Opracowanie zagadnień w grupach

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin pisemny pytania otwarte

Sprawdzian

Projekt grupowy

Forma i warunki zaliczenia: Egzamin pisemny (dłuższa wypowiedź pisemna z rozwiązywaniem problemów) obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury

Zaliczenie na podstawie pracy pisemnej i kolokwiów

Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny; egzamin obejmuje wiedzę z  zajęć oraz zalecanej literatury. Ćwiczenia – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach (80%) oraz aktywność na zajęciach (20%).

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i wykładu/egzaminu.

Literatura podstawowa

 1. Prawo Administracyjne, Pojęcia , instytucje, Zasady w teorii i orzecznictwie, M. Stahl (red.),Warszawa 2013
 2. J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Kolonia Limited 2012.
 3. J. Zimmermann, Prawo administracyjne (wydania po r.2008)

Literatura uzupełniająca

 1. E. Ochendowski, Prawo administracyjne, Toruń, wydania po 2004

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)