SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo cywilne z umowami w administracji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo cywilne z umowami w administracji
Kod przedmiotu 10.3-WX-AdP-PCZUWA-Ć-14_pNadGen9QHNM
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Sławomir Maciejewski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Przedmiot „Prawo cywilne z umowami w administracji” ma służyć uzyskaniu przez studenta podstawowej wiedzy z zakresu prawa cywilnego materialnego. Celem tego przedmiotu jest takie wyposażenie studenta w podstawową aparaturę pojęciową, która umożliwi mu rozumienie wykładów z innych przedmiotów z zakresu prawa cywilnego materialnego. Celem tego przedmiotu jest także przygotowanie studenta do praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy, w tym do dokonywania podstawowych czynności prawnych, polegających m.in. na zawieraniu umów. Student powinien uzyskać wiedzę z zakresu omawianej problematyki. Student powinien zapoznać się z aktami prawnymi, orzecznictwem oraz poglądami doktryny do tyczącymi omawianej problematyki. Student powinien uzyskać wiedzę odnośnie wykładni omawianych przepisów prawa oraz nabyć umiejętność ich praktycznego zastosowania przy rozwiązywaniu problemów prawnych.

Wymagania wstępne

Podstawy wiedzy o państwie i prawie.

Zakres tematyczny

Wykład:

1 Źródła i zasady polskiego prawa cywilnego. Wykładnia i stosowanie prawa cywilnego.

2 Podmiotowość cywilnoprawna. Prawa podmiotowe i ich ochrona.

3 Dokonywanie czynności prawnych. Przedstawicielstwo.

4 Rola umów w administracji rządowej i samorządowej.

Ćwiczenia:

1 Przygotowanie zawarcia umowy.

2 Tryb zawierania umów.

3 Zabezpieczenie wykonania umowy.

Metody kształcenia

Wykład, analiza tekstów z dyskusją, opracowanie projektu, praca w grupach.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - egzamin pisemny w formie testu obejmujący wiedze z wykładów oraz zalecanej literatury.

Ćwiczenia - egzamin pisemny w formie pytań otwartych oraz aktywność studenta podczas zajęć, tj. poprawność i kultura języka, umiejętność poprawnego formułowania myśli i poglądów oraz ich racjonalnego uzasadniania, a także umiejętność poprawnej argumentacji prawniczej i logicznego wyciągania wniosków (ocen cywilnoprawnych),

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i wykładu/egzaminu.

Literatura podstawowa

1. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2013

2. Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2012

3. Z. Radwański, J. Panowicz - Lipska, Zobowiązania - część szczegółowa, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca

1. M. Hagłas, P. Kostański, prawo cywilne – część ogólna. Pytania. Kazusy. Tablice, Warszawa 2010.

2. Z. Szczurek, Prawo cywilne dla studentów administracji, Warszawa 2012

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)