SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski III - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski III
Kod przedmiotu 09.0-WX-AdP-JA03-Ć-S14_pNadGenUF2AP
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Krzysztof Wieliczko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie języka obcego na poziomie B1+ według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania oraz wykonywania pracy zawodowej.

 

Słuchanie i mówienie: potrafi udzielać szczegółowych informacji i określać konkretne potrzeby w środowisku pracy, potrafi skutecznie zaprezentować własny punkt widzenia, np. w odniesieniu do produktu, w przypadku zwracanie się z prośbą o coś, skutecznie radzi sobie z nieoczekiwanymi reakcjami i trudnościami; rozumie przekaz informacji medialnej publikowanej w radio i telewizji

Czytanie: rozumie korespondencję w języku standardowym i specjalistycznym, potrafi zrozumieć większość raportów związanych z pracą zawodową, rozumie cel instrukcji i procedur, potrafi dokonywać ich oceny i proponować zmiany; potrafi czytać z wykorzystaniem słownika teksty profesjonalne publikowane w prasie i w Internecie oraz teksty specjalistyczne

Pisanie: potrafi sporządzać notatki dal celów osobistych jak i dla innych pracowników, potrafi prowadzić korespondencję, przy czym większość popełnianych błędów nie zakłóca znaczenia tekstu, potrafi sporządzić raport.

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego na poziomie B1 według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Zakres tematyczny

1/ Giełda : sposoby pozyskiwania kapitału: kredyt, kapitał joint venture, akcje; 2/ rozumienie i interpretacja informacji ekonomicznych; 3/ prowadzenie negocjacji, język negocjacji; 4/ opisywanie grafów i wykresów; 5/ inwestowanie na giełdzie; Wybrane zagadnienia globalizacji, definicja globalizacji; 6/ Franchising: zasady funkcjonowania, proces zakładania przedsiębiorstwa; 7/ pisanie: raport z zaleceniami, planowanie i organizacja raportu, terminologia specjalistyczna; 8/ kultura korporacyjna zasady pisane i niepisane; 9/ organizacja wewnętrzna przedsiębiorstwa 10/ pisanie: raport z praktyki zawodowej; 

Metody kształcenia

Metodyka komunikacyjna nauczania języka obcego, korzystanie z literatury przedmiotu oraz źródeł internetowych, tłumaczenie. 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Testy obejmujące sprawności mówienia, z włączeniem prezentacji, czytania, pisania oraz testy leksykalne, bieżąca kontrola na zajęciach; uzyskanie co najmniej 60% w wynikach testów oraz w ramach bieżącej kontroli  

Literatura podstawowa

Frost A., English for Legal Professionals, OUP, 2009

Literatura uzupełniająca

Allison J., Emmerson P., The Business Intermediate, Macmillan, Oxford, 2007.

Trappe T., Tullis G., Intelligent Business, Intermediate, Longman, Harlow, 2005.

materiały internetowe

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)