SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ustrój i zadania samorządu terytorialnego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ustrój i zadania samorządu terytorialnego
Kod przedmiotu 14.1-WX-AdP-UIZST-K-14_pNadGenACXKG
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Anna Feja-Paszkiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest pozyskanie przez studentów pogłębionej wiedzy na temat ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego.

Zakres tematyczny

Forma zajęć – wykład

 1. Struktura samorządu terytorialnego w Polsce w świetle regulacji konstytucyjnych i ustawowych. Problematyka podmiotów „szczególnych”.
 2. Pojęcie wspólnoty samorządowej, lokalnej wspólnoty samorządowej, regionalnej wspólnoty samorządowej. Członkostwo we wspólnocie samorządowej i jego konsekwencje prawne.
 3. Osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego. Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Statut jednostki samorządu terytorialnego.
 5. Terytorium jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany granic jednostek samorządu terytorialnego – model prawny.
 6. Jednostki pomocnicze gminy – charakterystyka. Tworzenie, łączenie, podział i znoszenie. Statut jednostki pomocniczej gminy.
 7. Zakres działania i zadania jednostek samorządu terytorialnego.
 8. Organy jednostek samorządu terytorialnego.
 9. Mechanizmy partycypacji obywatelskiej w jednostkach samorządu terytorialnego: referendum lokalne, konsultacje z mieszkańcami, budżet obywatelski, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza.
 10. Akty prawa miejscowego.
 11. Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego.
 12. Mienie jednostek samorządu terytorialnego. Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego a użyteczność publiczna, świadczenie usług przez samorząd.
 13. Dochody jednostek samorządu terytorialnego. Budżet jako instrument realizacji zadań samorządu terytorialnego.
 14. Współpraca zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego.

Forma zajęć – konwersatorium

 • Analiza tekstów aktów normatywnych z dyskusją
 • Praca w grupach nad wskazanymi zagadnieniami dotyczącymi ustroju i zadań samorządu terytorialnego
 • Praca pisemna lub esej z wybranej problematyki z zakresu ustroju i zadań samorządu terytorialnego

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład – egzamin pisemny (pytania otwarte); egzamin obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury.

Konwersatorium – na ocenę z konwersatorium składają się ocena pracy pisemnej (80%) oraz aktywność na zajęciach (20%).

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i wykładu/egzaminu.

Literatura podstawowa

 1. K. Grobicka-Madej, L. Mażewski, K. Pawlik, A. Sobolewska, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Infor PL SA, 2018.
 2. Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, C. H. Beck, 2014.
 3. Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego. Część 1 Ustrój, red. nauk. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Diffin, Warszawa 2010.
 4. Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis 2009;
 5. Kisiel, W., Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, LexisNexis 2003.

Literatura uzupełniająca

 1. A. Feja-Paszkiewicz, Struktura samorządu terytorialnego – model przyjęty w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r i jego realizacja, [w:] Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP. Polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne, red. nauk. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017.
 2. Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. nauk. B. Dolnicki, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
 3. A. Feja-Paszkiewicz, Ustalenie i zmiana granic gmin w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego – wybrane problemy, „Przegląd Prawa i Administracji” 2010, t. LXXXIII.
 4. J. P. Tarno (red.), Samorząd terytorialny w Polsce, LexisNexis 2004.
 5. Kisiel, W., Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, LexisNexis 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 31-03-2018 12:40)