SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie projektami w sektorze publicznym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie projektami w sektorze publicznym
Kod przedmiotu 04.9-WX-AdP-ZPWSP-Ć-14_pNadGenTNIHW
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Robert Wysocki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem nauczania przedmiotu jest poznanie istoty projektu jako tymczasowego przedsięwzięcia podejmowanego przez instytucje publiczne w celu wytworzenia unikatowego wyrobu lub dostarczenia unikatowej usługi o wartości publicznej. Poznanie modeli opisujących przebieg projektu w czasie. Poznanie i stosowanie metod, technik i narzędzi zarządzania projektami z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych.

Wymagania wstępne

Zaliczenie z przedmiotów: Nauka administracji, Podstawy ekonomii, Organizacja i zarządzanie w administracji, Ogólne prawo administracyjne.

Zakres tematyczny

Wykłady:

Zagadnienia wprowadzające:

 • zadania i kompetencje wybranych organizacji publicznych;
 • miejsce i rola projektów w sektorze publicznym;
 • istota i rodzaje projektów;
 • modele zarządzania projektami;
 • cykl życia projektu publicznego.

Poznanie procesów zarządzania projektami w zakresie:

 • inicjowania i definiowania projektu;
 • oceny wykonalności projektu;
 • określania struktury projektu;
 • planowania przebiegu i zasobów projektu;
 • budżetowania projektu;
 • planowania jakości w projekcie;
 • organizowania zespołu projektowego;
 • analizy ryzyka projektu;
 • zarządzania zamówieniami w projekcie;
 • kierowania przebiegiem i zamykania projektu.

Zagadnienia rozszerzające:

 • instytucjonalne formy zarządzania projektami;
 • informatyczne narzędzia wspierające zarządzanie projektami;
 • metodyki zarządzania projektami w instytucjach publicznych;
 • dojrzałość projektowa organizacji;
 • biura wsparcia projektów w regionie.

 

Ćwiczenia:

Zastosowanie metod i technik zarządzania projektami w zakresie:

 • inicjowania i definiowania projektu;
 • zarządzania interesariuszami projektu;
 • planowania struktury hierarchicznej i kooperacyjnej projektu;
 • planowania przebiegu projektu;
 • planowania zasobów projektu;
 • budżetowania projektu;
 • planowania jakości w projekcie;
 • budowania zespołu projektowego;
 • planowania zarządzania zespołem projektowym;
 • planowania zarządzania wykonawstwem projektu;
 • zarządzania ryzykiem w projekcie;
 • audytu i zamykania projektu.

Metody kształcenia

W ramach wykładów stosowane będą następujące metody kształcenia:

 • wykład konwencjonalny (wykład prowadzony przy wykorzystaniu prezentacji zawierającej: modele, schematy, wykresy, tabele, definicje uzupełnione o przykłady praktyczne i źródła tzw. przypisy);
 • analiza studium przypadku (prowadzona przez wykładowcę na wybranym przykładzie projektu);
 • praca z materiałami źródłowymi (wybrane przez studenta materiały z książek, czasopism i źródeł internetowych).

W ramach ćwiczeń stosowane będą następujące metody kształcenia:

analiza studium przypadku projektu publicznego „x” (prowadzona przez wykładowcę);

 • projekt (praca w zespołach zadaniowych);
 • praca z oprogramowaniem komputerowym wspomagającym zarządzanie projektami (opcjonalnie);
 • prezentacja i analiza porównawcza projektów (dyskusja na temat przebiegu planowania projektu i wykonania prac; prezentacja rezultatów prac zespołów projektowych).

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie co najmniej 60 punktów na 100 z testu obejmującego zakres tematyczny wykładu.

 

Zaliczenie ćwiczeń: Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie co najmniej 60 punktów na 100 obejmujących treści i zadania realizowane w ramach ćwiczeń:

 • wykazanie się znajomością przedstawionych w trakcie ćwiczeń pojęć, modeli, metod, technik i narzędzi zarządzania projektami (20 punktów);
 • przedstawienie cząstkowych i końcowego opracowania projektu w wyznaczonym terminie (51 punktów);
 • uzasadnienie wyboru zastosowanych metod i technik zarządzania projektami do realizacji opracowywanego przez zespół projektowy przedsięwzięcia (9 punktów);
 • porównanie zgodności wyników projektu z wymaganiami, celem i zakresem przedsięwzięcia podjętym przez zespół projektowy (20 punktów).

 

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z wykładów i ćwiczeń.

Literatura podstawowa

Literatura każdorazowo ustalana przez wykładowcę.

1. Wysocki R.K., Efektywne zarządzanie projektami, Wydanie VI, Helion, Gliwice 2013.

2. Wirick D.W., Public-Sector Project Management. Meeting the Challenges and Achieving Results, PMI, Wiley, New Jersey 2009.

3. Kassel D.S., Managing Public Sector Projects. A Strategic Framework for Success in an Era of Downsized Government, CRC Press, 2010.

4. Nicholas J.M., Steyn H., Zarządzanie projektami. Zastosowania w biznesie, inżynierii i nowoczesnych technologiach, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

5. Gasik S., Zarządzanie projektami sektora publicznego, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca

1. Morgan M., Levitt R.E., Malek W., Skuteczne wdrażanie strategii, PWN, Warszawa 2010.

2. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBoK® Guide) – Fifth Edition, PMI, Newton Square, PA, USA 2012.

3. Kerzner H., Zarządzanie projektami. Studium przypadków. Projekty z różnych dziedzin gospodarki, najlepsze praktyki zarządzania projektami, przykłady pułapek czyhających na kierowników projektów, Helion, Gliwice 2005.

4. New York State Project Management Guidebook. http://cio.ny.gov/pmmp/guidebook2/index.htm (2012).

5. Project Cycle Management Guidelines, European Commission, EuropeAID Cooperation Office, Brussels 2004.

6. Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2, OGC 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Robert Wysocki (ostatnia modyfikacja: 02-04-2018 08:45)