SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Tworzenie prawa w administracji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Tworzenie prawa w administracji
Kod przedmiotu 10.9-WX-AdP-TPWA-K-14_pNadGenFP3M6
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Maciej Kłodawski
 • dr Norbert Banaszak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zajęcia mają na celu zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z zakresu tworzenia prawa w Polsce. Na konwersatoriach omawiana będzie szeroko rozumiana problematyka pracy legislatora, ze szczególnym uwzględnieniem zasad tworzenia prawa, techniki prawodawczej, poprawności językowo-logicznej i metodyki stanowienia aktów prawa miejscowego. Omówiona zostanie również problematyka organizacji i przebiegu procesu legislacyjnego, w tym szczególnie konsultacje publiczne, działalność lobbingowa oraz ocena legislacji ex-post i ex-ante. Poruszone zostaną także wybrane zagadnienia ze sfery ogłaszania aktów normatywnych. W ramach konwersatorium przewidziane są ponadto zajęcia o charakterze praktycznym, podczas których studenci będą przygotowywali projekty ustaw, rozporządzeń, aktów prawa miejscowego lub wewnętrznego.

Wymagania wstępne

Zaliczony przedmiot „Podstawy prawoznawstwa” albo odpowiadający mu tematycznie i zakresowo przedmiot o innej nazwie.

Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu prawa konstytucyjnego i administracyjnego.

Zakres tematyczny

 1. Podstawowe pojęcia i instytucje związane z legislacją.
 2. Zasady tworzenia prawa.
 3. Technika legislacyjna i „Zasady techniki prawodawczej”.
 4. Poprawność językowa aktów prawnych.
 5. Konsultacje społeczne i działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa.
 6. Organizacja i przebieg procesu legislacyjnego na przykładzie ustawy i rozporządzenia (z uwzględnieniem pracy legislatorów i innych ekspertów uczestniczących w procesie prawodawczym).
 7. Ogłaszanie aktów prawnych.
 8. Ocena legislacji ex-post i ex-ante.
 9. Specyfika tworzenia aktów prawa miejscowego.
 10. Nadzór i kontrola nad procesem legislacyjnym.

Metody kształcenia

 • Praca z tekstem (w szczególności praca z tekstami aktów normatywnych i opisami stanów faktycznych).
 • Praca w grupach (z wykorzystaniem metody przypadków oraz przygotowywanie prac pisemnych).
 • Praca indywidualna (analiza przedłożonego problemu i zaproponowanie rozwiązania).
 • Dyskusja na temat zadany przez prowadzącego.
 • Elementy wykładu.
 • Omawianie referatów przygotowanych przez studentów.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na ocenę z konwersatorium składają się:

 1. Wyniki osiągnięte na kolokwium (A).
 2. Aktywność na zajęciach, w tym oceniane referaty studenckie (B).
 3. Projekt przygotowany indywidualnie przez studenta albo grupę studentów, tj. maksymalnie 4 osoby (C).

Ocena będzie wyliczana według wzoru: A+B+C/liczba ocen, przy czym do zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.

Kolokwium w formie pisemnego testu obejmującego pytania zamknięte jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte lub uzupełnienia.

Referat na temat zadany przez prowadzącego.

Projekt aktu normatywnego albo opinii o projekcie aktu normatywnego.

Literatura podstawowa

 1. M. Mazuryk, M. Kaczocha, Legislacja administracyjna, Warszawa 2014.
 2. K. Ziemski (red.), Legislacja w administracji. Materiały do konwersatoriów, Poznań 2016.
 3. L. Grzonka, Legislacja administracyjna. Zarys zagadnień podstawowych, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca

 1. A. Malinowski (red.), Zarys metodyki pracy legislatora, Warszawa 2009.
 2. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2014.
 3. G. Wierczyński, Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Warszawa 2016.
 4. S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 r., Warszawa 2012.
 5. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa (różne wydania).
 6. H. Jadacka, Poradnik językowy dla prawników, Warszawa 2006.
 7. Artykuły naukowe związane z zagadnieniami wskazanymi w „Zakresie tematycznym”.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)