SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Bezpieczeństwo pracy z elementami ergonomii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo pracy z elementami ergonomii
Kod przedmiotu 06.9-WE-EP-BPzEE
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Sławomir Piontek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

1.     poznanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w Laboratoriach.

2.     Poznanie metod i kryteriów oceny zagrożenia i narażenia w miejscu pracy oraz metody ochrony przed tymi zagrożeniami.

3.     Studenci są  zapoznawani z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Wymagania wstępne

Podstawy Elektrotechniki

Zakres tematyczny

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń elektrycznych. Działanie prądu elektrycznego na człowieka. Wpływ rodzaju prądu na skutki rażenia. Wartości progowe. Zmiany w organizmie. Ochrona przeciwporażeniowa. Układy sieciowe. Rodzaje  i środki ochrony przeciwporażeniowej. Zakres i metodyka badania ochrony przeciwporażeniowej. Zagrożenia związane z występowaniem elektryczności statycznej. Zapobieganie elektryczności statycznej. Ładunki elektrostatyczne na człowieku. Użytkowanie urządzeń elektrycznych. Ochrona przed porażeniem w instalacji elektrycznej sieci komputerowej. Ochrona przed skutkami łuku elektrycznego. Ochrona przeciwprzepięciowa. Urządzenia elektryczne w strefie zagrożonej wybuchem. Warunki dopuszczenia urządzeń do stosowania. Europejski system oceny wyrobów i usług.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny z użyciem środków multimedialnych.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

W skład oceny końcowej wchodzą: ocena z kolokwium z wagą 80%; ocena z aktywności na zajęciach z wagą 20%.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 20 15
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 10 10
Łącznie 30 25
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 0
Łącznie 1 1

Literatura podstawowa

  1. Strojny J. Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych AGH, Kraków, 2003.
  2. Matula E., Sych M. Zapobieganie porażeniom elektrycznym w przemyśle, WNT Warszawa 1980.
  3. Prawo Energetyczne, URE, www.gip.pl, Warszawa 2004
  4.  Nauka o pracy, Bezpieczeństwo, Higiena i Ergonomia, Multimedialny Pakiet Edukacyjny dla Uczelni Wyższych, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy 2010.

Literatura uzupełniająca

  Edward Musiał, Komentarze do PN-HD 60-364, SEP COSiW

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 05-04-2018 18:51)