SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria obwodów I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria obwodów I
Kod przedmiotu 06.2-WE-EP-TO1
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • zapoznanie z metodami opisu i analizy obwodów z przebiegami niesinusoidalnymi, obwodów trójfazowych i układów czwórnikowych
 • ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie analizy obwodów
 • ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie posługiwania się podstawowymi urządzeniami do pomiaru napięcia prądu i mocy oraz parametrów elementów obwodu
 • ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie projektowania prostych obwodów elektrycznych

Wymagania wstępne

Podstawy elektrotechniki,  Analiza matematyczna,  Algebra,  Fizyka

Zakres tematyczny

Zjawisko rezonansu w obwodach RLC. Charakterystyki częstotliwościowe, dobroć obwodu. Sprzężenie magnetyczne.
Przebiegi odkształcone. Sygnały niesinusoidalne, okresowe, nieokresowe i prawie okresowe. Szereg Fouriera. Obwody liniowe stacjonarne o wymuszeniach niesinusoidalnych. Definicje mocy. Twierdzenie Parcevalla.
Obwody trójfazowe. Układ gwiazdowy i trójkątny. Źródła i odbiorniki trójfazowe. Symetria wielofazowa. Metoda składowych symetrycznych i jej zastosowania. Moce.
Czwórniki, wielowrotniki, wielobiegunniki. Równania czwórników. Łączenie czwórników. Czwórnik jako układ do transportu sygnału i energii elektrycznej. Równania różniczkowe i charakterystyczne czwórników.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład problemowy, dyskusja
Ćwiczenia: ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, metoda projektu 
Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne, praca z dokumentem źródłowym, praca w grupach 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład:  - egzamin - umiejętność rozwiązywania zadań; znajomość praw, metod opisu i analizy w omawianym zakresie.
Ćwiczenia:  zaliczenie 3 kolokwiów cząstkowych lub kolokwium zaliczeniowego z umiejętności rozwiązywania zadań.
Laboratorium:  warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.
Składowe oceny końcowej:  wykład: 40% + laboratorium: 30% + ćwiczenia: 30%

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 95 70
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 55 80
Łącznie 150 150
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 4 3
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 3
Łącznie 6 6

Literatura podstawowa

 1. Cichowska Z., Pasko M.: Zadania z elektrotechniki teoretycznej. Skrypt PŚ Gliwice 1994
 2. Cichowska Z., Pasko M.: Wykłady z elektrotechniki teoretycznej. Cz. I Działy podstawowe. Cz. II Prądy sinusoidalnie zmienne. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 1998.
 3. Mikołajuk K., Trzaska Z.: Zbiór zadań z elektrotechniki teoretycznej. PWN Warszawa 1976.
 4. Osiowski J., Szabatin J.: Podstawy teorii obwodów. WNT Warszawa 1998.
 5. Osowski S., Siwek K., Śmiałek M.: Teoria obwodów. OWPW Warszawa 2013.
 6. Makal J. (red): Zadania z podstaw elektrotechniki. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2006.
 7. Siwczyński M.: Teoria obwodów i sygnałów, cz. I. Obwody elektryczne liniowe. RWNT Zielona Góra 2002.
 8. Kłosiński R., Chełchowska L., Chojnacki D., Rożnowski E., Siwczyńska Z., Rożnowski E.: Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych, materiały niepublikowane, Zielona Góra 1988 - 2015.

Literatura uzupełniająca

 1. Papoulis A.: Obwody i układy. WKŁ Warszawa 1988.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 11-04-2018 19:23)