SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Automatyka przemysłowa i sterowniki PLC - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Automatyka przemysłowa i sterowniki PLC
Kod przedmiotu 06.2-WE-EP-APiSPLC
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Występuje w specjalnościach Elektroenergetyka i Energoelektronika
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Jacek Kaniewski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- zapoznanie studentów z problematyką automatyki przemysłowej i sterowników PLC

- ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie projektowania układów automatyki przemysłowej

- zapoznanie studentów z zasadami programowania sterowników PLC

Wymagania wstępne

Analiza matematyczna, Algebra, Metody i techniki programowania, Podstawy automatyki

Zakres tematyczny

Wprowadzenie. Podstawowe określenia i definicje z zakresu teorii sterowania. Zasady sterowania. Zasada kompensacji. Zasada otwartej regulacji. Zasada sprzężenia zwrotnego. Opis wejściowo-wyjściowy. Transmitancja operatorowa. Schematy blokowe i ich przekształcenie. Jakość układów regulacji.  Regulatory. Regulator proporcjonalny. Regulator całkujący. Regulator proporcjonalno-całkujący. Regulator różniczkujący. Regulator proporcjonalno-różniczkujacy. Regulator proporcjonalno-całkująco-różniczkujacy. Regulator z inercja. Regulator proporcjonalny w układzie regulacji automatycznej. Regulator całkujący w układzie regulacji automatycznej. Regulator z nasyceniem. Regulatory asymetryczne. Regulatory z jednokierunkowym sygnałem wyjściowym. Regulatory dwustanowe i trójstanowe. Metody doboru nastaw regulatorów. Właściwości i parametry regulatorów przemysłowych. Sensory stosowane w automatyce przemysłowej. Systemy bezpieczeństwa w układach automatyki przemysłowej i ich elementy. Przekaźniki i wyłączniki bezpieczeństwa, maty, kurtyny oraz zasady implementacji. Pozycjonowanie i synchronizacja napędów. Projektowanie układów. Projektowanie układów regulacji przemysłowej. Sterowniki PLC. Wprowadzenie. Budowa sterowników PLC. Programowanie sterowników PLC. Wykorzystanie wejść/wyjść dwustanowych oraz analogowych do sterowania procesami technologicznymi. Zastosowanie komparatorów w aplikacjach do sterowania procesami technologicznymi. Zastosowanie liczników szybkich w aplikacjach do sterowania procesami technologicznymi. Sterowniki PLC firmy SIEMENS serii SIMATIC (S7-1200).  Sterowniki PLC firmy ALLEN BRADLEY, MITSUBISHI (seria FX).  Przekaźniki logiczne (Logo Siemens, Alpha Mitsubishi). Wizualizacja procesów przemysłowych. Programowanie i obsługa paneli operatorskich HMI (KTP Basic Color Siemens, Beijer). Komunikacja w rozproszonych systemach przemysłowych ze sterownikami PLC.

Metody kształcenia

wykład: wykład problemowy, wykład konwencjonalny

laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne

projekt: konsultacje

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.

Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen cząstkowych z realizacji wszystkich zadań projektowych

Składowe oceny końcowej = wykład: 40% + laboratorium: 30% + projekt: 30%

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 80 68
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 45 57
Łącznie 125 125
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 3
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 2
Łącznie 5 5

Literatura podstawowa

1.      Amborski K., Teoria sterowania, PWN, Warszawa, 1987

2.      Kaczorek T., Teoria sterowania i systemów, WN PWN, Warszawa, 1993

3.      Yager R.R., Filev D.P., Podstawy modelowania i sterowania rozmytego. Warszawa: WNT, 1995

4.      Legierski T., Kasprzyk J., Wyrwał J., Hajda J.: Programowanie sterowników PLC, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice 1998

Literatura uzupełniająca

1.      Mikulczyński T., Samsonowicz Z.: Automatyzacja dyskretnych procesów produkcyjnych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1997

2.      Król A., Moczko-Król J.: S5/S7 Windows. Programowanie i symulacja sterowników PLC firmy Siemens, Wydawnictwo Nakom, Poznań, 2000.

3.      Mielczarek W.: Szeregowe interfejsy cyfrowe, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 1993

4.      Sacha K.: Sieci miejscowe PROFIBUS, Wydawnictwo Mikom, Warszawa, 1998

5.      Instrukcje obsługi i programowania sterowników PLC dostępne na stronach producentów i dystrybutorów.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 16-04-2018 11:38)