SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy mikroprocesorowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy mikroprocesorowe
Kod przedmiotu 06.5-WE-EP-SM
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Występuje w specjalnościach Systemy Pomiarowe i Elektroenergetyka
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Janusz Kaczmarek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

  • zapoznanie studentów z architekturą systemów mikroprocesorowych
  • ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie realizacji oprogramowania systemów mikroprocesorowych
  • ukształtowanie umiejętności w zakresie projektowania urządzeń mikroprocesorowych z zastosowaniem programów typu EDA

Wymagania wstępne

Podstawy techniki mikroprocesorowej, Podstawy programowania.

Zakres tematyczny

Architektura systemu mikroprocesorowego.

Technika sprzęgania układów w systemach mikroprocesorowych. Sposoby dołączania modułów do jednostki centralnej. Magistrale systemu mikroprocesorowego. Buforowanie magistral. Sygnały sterujące. Metody adresowania. Dekodery adresowe. Parametry statyczne i dynamiczne układów pamięciowych. Dobór pamięci ze względu na szybkość działania systemu mikroprocesorowego. Sprzęganie z układami o różnych poziomach logicznych. Sprzęganie z układami analogowymi.

Peryferyjne układy programowalne serii 82xx. Układ wejścia-wyjścia 8255, układ licznikowy 8254, kontroler przerwań 8259, kontroler DMA 8257, układ asynchronicznej transmisji szeregowej 8250.

Interfejs użytkownika w systemach mikroprocesorowych. Klawiatury impedancyjne. Wyświetlacze numeryczne, alfanumeryczne, tekstowe, graficzne. Specjalizowane programowane układy do sterownia wyświetlaczy i klawiatur.

Lokalne interfejsy szeregowe: SPI, I2C, 1-Wire, SMBus, Microwire.

Metody projektowania i uruchamiania systemów mikroprocesorowych. Formułowanie wymagań. Integralność sprzętu i oprogramowania. Opracowanie dokumentacji technicznej sprzętu i oprogramowania. Testowanie urządzeń w rzeczywistych warunkach pracy. Projektowanie systemów mikroprocesorowych z zastosowaniem mikrokontrolerów. Rozwiązania układowe praktycznych problemów konstrukcyjnych.

Charakterystyka zaawansowanych architektur układów mikroprocesorowych. Mikrokontrolery 16 i 32 bitowych. Procesory sygnałowe.

Charakterystyka interfejsu w USB. Praca interfejsu USB w trybach HOST i DEVICE.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny

Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne, praca w grupach

Projekt: metoda projektu, dyskusje i prezentacje

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.

Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich projektów, przewidzianych do realizacji w ramach zajęć projektowych

Składowe oceny końcowej = wykład: 35% + laboratorium: 35% + projekt: 30%

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 80 65
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 45 60
Łącznie 125 125
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 3
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 2
Łącznie 5 5

Literatura podstawowa

  1. Badźmirowski K., Pieńkos J., Myzik I., Piotrowski A.: Układy i systemy mikroprocesorowe część 1 i 2, WNT, Warszawa, 1990
  2. Coffron J.W., Long W.E.: Technika sprzęgania w układach mikroprocesorowych, WNT, Warszwa, 1988
  3. Hadam P.: Projektowanie systemów mikroprocesorowych, Wydawnictwo BTC, Warszawa, 2004
  4. Daca W.: Mikrokontrolery od układów 8-bitowych do 32-bitowych, Wydawnictwo MIKOM, Warszwa, 2000
  5. Bogusz J.: Lokalne interfejsy szeregowe w systemach cyfrowych, Wydawnictwo BTC, Warszawa, 2004.

Literatura uzupełniająca

  1. Stallings W.: Organizacja i architektura systemu komputerowego, WNT, Warszawa, 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 29-03-2018 17:43)