SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy programowania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy programowania
Kod przedmiotu 11.3-WE-ELEKTP-PodstProgr
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Paweł Majdzik
  • dr inż. Mirosław Kozioł
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nauka programowania w języku C. Nauka polega na zapoznaniu się ze składnią i semantyką języka C oraz na kształtowaniu umiejętności implementowania prostych algorytmów.

Wymagania wstępne

Zagadnienia z matematyki z zakresu szkoły średniej.

Zakres tematyczny

Wstęp do programowania w języku C: Systemy liczbowe (dziesiętny, binarny i szesnastkowy). Podstawowe elementy i budowa programu. Funkcja główna. Funkcje i procedury. Środowisko programistyczne. Pliki źródłowe.

Kompilacja i linkowanie programu.

Stałe i zmienne: Podstawowe typy danych. Deklaracje zmiennych i ich zasięg. Stałe i preprocesor. Tablice.

Operatory, wyrażenia i instrukcje: Operatory arytmetyczne i logiczne. Manipulowanie bitami (bitowe operatory logiczne). Konwersja typów (operator rzutowania). Instrukcje sterujące (pętle, rozgałęzienia i skoki).

Operacje wejścia/wyjścia: Łańcuchy znakowe. Funkcje getchar, putchar i funkcje formatujące printf i scanf. Operacje na ciągach znaków.

Funkcje: Tworzenie i korzystanie z funkcji. Argumenty funkcji. Zwracanie wartości przy pomocy instrukcji return.

Wskaźniki: Uzyskiwanie adresów (operator &). Wskaźniki (operator dereferencji *). Deklarowanie wskaźników. Dynamiczne przydzielanie pamięci. Korzystanie z argumentów wskaźnikowych w przypadku argumentów funkcji.

Struktury: Deklaracja struktury. Definiowanie własnych typów danych (typedef). Definiowanie zmiennej strukturalnej. Uzyskiwanie dostępu do składników struktury.

 

Metody kształcenia

wykład: wykład konwencjonalny, wykład problemowy, dyskusja
laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - egzamin - umiejętność rozwiązywania zadań; znajomość składni i semantyki języka C
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 65 40
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 35 60
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

  1. Kernighan B. W., Ritchie D. M.: Język Ansi C, WNT, Warszawa, 1994.
  2. Sielicki A.: Laboratorium programowania w języku Pascal, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1994.

Literatura uzupełniająca

  1. Aho A. V., Hopcroft J. E., Ullman J. D.: Projektowanie i analiza algorytmów, Helion, Warszawa, 2003.
  2. Banachowski L., Diks K., Rytter W.: Algorytmy i struktury danych, WNT Warszawa, 2001.
  3. Roszkowski J.: Analiza i projektowanie strukturalne, Helion, Gliwice, 2002.
  4. Wirth N.: Algorytmy + struktury danych = programy, WNT, Warszawa,1989.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-04-2018 23:07)