SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Certyfikacja systemów elektroenergetycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Certyfikacja systemów elektroenergetycznych
Kod przedmiotu 06.2-WE-ELEKTP-CSE
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Piotr Leżyński
  • dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

C1W. Przekazanie wiedzy i zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i miarami niezawodności urządzeń i systemów elektroenergetycznych.

C1U. Ukształtowanie u studentów podstawowych umiejętności w zakresie eksploatacji, zarządzania eksploatacją i utrzymaniem urządzeń, systemów i obiektów technicznych.

C1K. Uświadomienie roli certyfikacji przy zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa systemów technicznych.

Wymagania wstępne

Inżynieria materiałowa, Podstawy elektroenergetyki

Zakres tematyczny

Wprowadzenie do eksploatacji urządzeń i systemów technicznych

Zarządzanie eksploatacją urządzeń i systemów technicznych

Elementy układów technicznych, niezawodność systemów technicznych

Bezpieczeństwo i higieny pracy przy urządzeniach i systemach elektroenergetycznych

Eksploatacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych

Podstawy diagnostyki technicznej

Pomiary odbiorcze i eksploatacyjne urządzeń technicznych

Procedury oceny zgodności urządzeń i instalacji zgodnie z dyrektywami UE. LVD, EMC

Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych

Oddziaływanie elektromagnetyczne urządzeń elektronicznych z otoczeniem

Technologia remontów, napraw i regeneracji infrastruktury technicznej

Metody kształcenia

Wykład

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 40 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 35 45
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

  1.  S. Legutko, Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2004
  2. J. Kazimierczak, Eksploatacja systemów technicznych, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2000 
  3. Miguel A. Sanz-Bobi, Use, Operation and Maintenance of Renewable Energy Systems, Experiences and Future Approaches, Springer, 2014
  4. R. Manzini, Maintenance for Industrial Systems, Springer, 2009

 

Literatura uzupełniająca

  1. A. Górecki, Z. Grzegórski, Montaż, naprawa i eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1994

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-04-2018 23:42)