SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczna nauka języka angielskiego II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka angielskiego II
Kod przedmiotu 09.1-WH-FAD-PNJA2-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 8
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • mgr Peter Preston
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyczna nauka języka angielskiego 2 - Czytanie i pisanie - Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Praktyczna nauka języka angielskiego 2 - Sprawności zintegrowane - Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kursu jest rozwinięcie receptywnych i produktywnych umiejętności językowych zarówno w pisaniu jak i mówieniu, które mają na celu osiągnięcie poziomu językowego C2 opisanego wg ESOKJ, poprzez rozszerzanie wiedzy z zakresu słownictwa i struktur gramatyczno-leksykalnych oraz ćwiczenia z zakresu czytania, pisania, mówienia i słuchania.

Wymagania wstępne

Ukończenie kursu PNJA I przynajmniej z oceną 3.0.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje obszary tematyczne dotyczące akademickiego i profesjonalnego języka angielskiego, a także ogólnego języka angielskiego. Szczególna uwaga poświęcona jest na obiektywne, wyizolowane oraz analityczne użycie języka. Semestr 2  poświecony jest poszerzaniu wiadomości z zakresu struktur gramatycznych oraz ich poszerzaniu w aspekcie leksykalnym, w tym o elementy meta języka ( z obszaru literatury, tłumaczenia, językoznawstwa, nauczania języka).

Metody kształcenia

Dominującą metodą kształcenia będzie podejście komunikatywne wykorzystujące indywidualne metody pracy, pracę w parach lub w całej grupie w oparciu o zadania, ćwiczenia, dyskusje, prezentacje i zadania domowe. Szczególna uwaga, w zakresie nauczania i oceniania, zostanie zwrócona na zintegrowany aspekt języka; aspekt pisemny będzie stanowił dominujący element w nauczaniu sprawności takich jak czytania i pisanie, zaś sprawności takie jak słuchanie i mówienie będą stanowiły dominującym element zajęć ze zintegrowanych sprawności.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę.

Uczestnictwo w zajęciach PNJA jest obowiązkowy dla wszystkich słuchaczy.  Uczestnictwo w zajęciach będzie brane pod uwagę przy ocenie końcowej (wymagane jest 80%  obecności na zajęciach).  Ocena końcowa stanowi średnią ocen uzyskanych podczas oceniania ciągłego i ocenę końcową z danego kursu.  Ocenianie ciągłe odbywa się w oparciu o wykonywanie różnorodnych zadań (w tym testów) przewidzianych przez prowadzącego kurs oraz na podstawie obserwacji zaangażowania student w zajęcia. Ocena końcowa będzie oparta na średniej sumarycznej ocen uzyskanych z poszczególnych komponentów/przedmiotów wchodzących w skład bloku zajęć PNJA. Kryteria oceniania  sprawności mówienia i pisania są zgodne z kryteriami oceniania tych sprawności podczas  egzaminu PNJA na danym poziomie językowym. Poniższa skala ocen uwzględnia przedziały procentowe, które są stosowane podczas oceniania egzaminu z PNJA:

 

%

Ocena

0% - 54,99%

ndst (2.0)

55% - 69,99%

dost (3.0)

70% - 74,99%

dst+ (3.5)

75% - 80.99%

db (4.0)

81% - 90,99%

db+ (4.5)

91% - 100%

bdb (5.0)

Literatura podstawowa

Słowniki -

 1. The Concise Oxford English Dictionary.
 2. Oxford Advanced Learner’s Dictionary.
 3. Longman Contemporary English Dictionary.
 4. Longman Language Activator.
 5. Oxford International Dictionary.

 

Gramatyka-

 1. Quirk, R., Greenbaum, S., A University Grammar of  Englis,. Harlow,  Longman 1973.
 2. Thomson, A. J., A. V. Martinet. A practical English grammar. 4th ed, Oxford, OUP 1986.
 3. Swan, M. Practical English Usage, Oxford, OUP [1995].
 4. Collins Cobuild English Grammar, London, Collins, [ 1990.

 

Wybrane pozycje do samodzielnej pracy (wraz z kluczem odpowiedzi) -

 1. Kenny, N., P. Sunderland. CAE practice tests plus, Harlow, Longman 2001.
 2. Capel, A., W. Sharp. Objective proficiency, Cambridge, Cambridge University Press 2002.
 3. Evans, V., S. Scott. Listening & speaking skills for the revised Cambridge Proficiency Exam, Newbury, Express Pub 2002.
 4. Evans, V. CPE use of English 1 for the revised Cambridge Proficiency Examination, Newbury, Express Publishing 2002.
 5. Evans, V., J. Dooley. Upstream: Proficiency,  Newbury, Berkshire, Express Publishing 2006.
 6. Harrison, M. Proficiency testbuilder. Oxford, England, Heinemann 1994.
 7. Jones, L. New progress to proficiency: self-study. Student's book, Cambridge, Cambridge University Press 2002.
 8. Każdorazowo ustalana przez prowadzącego

Literatura uzupełniająca

 1. Strony internetowe zawierające materiały do ćwiczeń ze słuchania I czytania ze zrozumieniem:

www.bbc.co.uk        www.cnn.com         www.ted.com

 1. Każdorazowo ustalana przez prowadzącego

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 29-05-2019 22:45)