SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teksty i konteksty - językoznawstwo - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teksty i konteksty - językoznawstwo
Kod przedmiotu 09.0-WH-FAD-TK-N16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Anna Kuzio
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zaznajomienie studentów z głównymi pojęciami z zakresu semantyki, pragmatyki językoznawczej oraz (krytycznej) analizy dyskursu.

Kształtowanie umiejętności samodzielnej analizy różnych form wypowiedzi z wykorzystaniem wiedzy z zakresu semantyki, pragmatyki językoznawczej oraz (krytycznej) analizy dyskursu.

Kształtowanie umiejętności wyróżniania w tekstach wykładników związanych z pojęciem etykiety językowej.

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czynny udział w zajęciach.

Znajomość podstawowych teoretycznych zagadnień w językoznawstwie angielskim.

Przedmioty wprowadzające, których wcześniejsze zaliczenie jest niezbędne do realizowania treści przedmiotu: Wstęp do językoznawstwa, Gramatyka opisowa języka angielskiego.

Zakres tematyczny

Niniejszy przedmiot omawia zagadnienia z zakresu semantyki, pragmatyki i analizy dyskursu

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny/tradycyjny, wykład problemowy, metoda przypadków, metoda problemowa, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte test wiedzy (80%) oraz systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach (20%). Ocena końcowa z przedmiotu określana jest przez następującą skalę: 

0-60.9              2.0 (ndst)
61.0 - 69.9       3.0 (dost)
70.0 - 79.9       3.5 (dost+)
80.0 - 89.9       4.0 (db)
90.0 - 94.9       4.5 (db +)
95.0 - 100        5.0 (bdb)

Literatura podstawowa

Cruse A., Meaning in language: an introduction to semantics and pragmatics, OUP: Oxford 2011.

Griffiths P., An introduction to English semantics and pragmatics, Edinburgh University Press: Edinburgh 2006.

Jaszczolt K., Semantics and pragmatics: meaning in language and discourse, Longman: New York 2001.

Szabó Z.G., Semantics vs pragmatics, OUP: Oxford 2005.

oraz każdorazowo ustalana przez prowadzącego

Literatura uzupełniająca

Lappin L., The handbook of contemporary semantic theory, Wiley, Blackwell: Malden, Oxford 1997.

 Horn L.R., Ward G., The handbook of Pragmatics, Wiley, Blackwell: Malden, Oxford 2006.

 Schiffrin D., Tannen D., Hamilton H.E., The handbook of discourse analysis, Wiley, Blackwell: Malden, Oxford

oraz każdorazowo ustalana przez prowadzącego

Uwagi

Szczegółowe informacje  dotyczące realizacji zakresu tematycznego, metodach weryfikacji i warunkach zaliczenia są przedstawiane przez prowadzącego podczas pierwszych zajęć z przedmiotu. W zależności od zainteresowań studentów, prowadzący ma prawo modyfikacji zakresu tematycznego.


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 31-05-2019 14:57)