SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria literatury - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria literatury
Kod przedmiotu 09.2-WH-FAD-TL-Ć-14_genTF49NĆ_pNadGenAJDWH
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Mobley
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zdobycie wiedzy o teoriach i metodach interpretacji tekstu literackiego.

Wymagania wstępne

Brak wymagań

Zakres tematyczny

Pojęcie teorii literatury. Literatura i kulturoznawstwo. Język, znaczenie i interpretacja. Retoryka, poetyka i poezja. Narracja. Wybrane szkoły i tendencje literackie: rosyjski formalizm, Nowa Krytyka, strukturalizm, poststrukturalizm, psychoanaliza, perspektywa postkolonialna oraz interpretacja z politycznego punktu widzenia. Podstawowe pojęcia z zakresu literaturoznawstwa (dotyczące świata przedstawionego, weryfikacji, stylistyki)  mające pomóc studentom w  opanowaniu umiejętności samodzielnego analizowania interpretowania utworów literackich.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, praca z tekstem, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie znajomości lektury obowiązkowej i uzupełniającej oraz pracy pisemnej.

Literatura podstawowa

1.Eagleton, T. 1996. Literary Theory: An Introduction. Oxford: Wiley-Blackwell.

2.Selden, R., Widdowson, P., Brooker, P. 1997. A Reader’s Guide to Contemporary Literary Theory. London: Prentice Hall.

3.Zamora, L.P., Faris, W. B. 1995. Magical Realism – Theory, History, Community. Durham: Duke University Press.

Literatura uzupełniająca

1.Bertens, H. 2004. Literary Theory: the Basics. London and New York: Routledge.

2.Culler, J. 2000. Literary Theory: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

3.Peck, J., Coyle, M. 1984. Literary Terms and Criticism. London and Basingstoke: Macmillan

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 29-05-2019 22:28)