SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium magisterskie IV - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie IV
Kod przedmiotu 09.0-WH-FAD-SEM4-S-14_pNadGen173RA
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 11
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. Joanna Zawodniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- Pogłębianie umiejętności badawczych studenta.

- Pogłębianie umiejętności krytycznej analizy tekstu naukowego i inferencyjnego łączenia w     

             obrębie tworzonej pracy poglądów różnych autorów.

- Kształtowanie postawy innowacyjnego badacza praktyka.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

- Ewaluacja jakościowych i/lub ilościowych danych badawczych.

- Opracowanie i interpretacja wskazanych zagadnień językoznawczych/literaturoznawczych pod kątem egzaminu magisterskiego.   

Metody kształcenia

Dyskusja, metaplan, burza mózgów, metoda problemowa 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu jest uwarunkowane ukończeniem pisania pracy magisterskiej

Literatura podstawowa

Ustalana przez prowadzącego

Literatura uzupełniająca

Ustalana przez prowadzącego

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 20-04-2018 17:11)