SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy specjalistyczny - język niemiecki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy specjalistyczny - język niemiecki
Kod przedmiotu 09.0-WH-WHD-JS/JN2-Ć-S14_gen261V3
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • mgr Liliana Sadowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Oferta przedmiotowa „język specjalistyczny – język niemiecki” ma na celu zapoznanie studentów I roku studiów drugiego stopnia z podstawowymi pojęciami z zakresu filologii w kontekście przygotowania studentów do pracy tłumacza i nauczyciela. Rozwinięcie tej tematyki w języku niemieckim ma unaocznić studentom filologii angielskiej szerokie spektrum podobieństw i różnic w obu językach z uwzględnieniem ich pochodzenia i obecnej ich formy.  Szczególny nacisk kładzie się również na różnicowanie języka potocznego i literackiego ze szczególnym uwzględnieniem  języka fachowego (specjalistycznego) w wyżej wymienionym zakresie.Ważkim elementem rozważań prezentowanych podczas zajęć jest czynnik kulturowy, który ma na celu zapoznanie studentów z mentalnością Niemców i Polaków w aspekcie porównawczym oraz wpływ typowych zachowań na dziedziny życia omawiane i analizowane podczas zajęć oraz na użycie języka rodzimego i obcego.

Celem zajęć jest również rozumienie i samodzielne tworzenie tekstów typowych dla poszczególnych sfer życia zawodowego.

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego (niemieckiego) na poziomie B1+/B2 według skali ESOKJ.

Zakres tematyczny

Podstawowym zakresem tematycznym jest język jako zjawisko oraz jego formy i ich zastosowanie w różnych sferach życia z uwzględnieniem języka potocznego, języka literackiego i języka specjalistycznego.  Istotnym elementem jest zaprezentowanie odpowiedniej leksyki w języku niemieckim dotyczącej przyszłej pracy zawodowej studentów ze szczególnym uwzględnieniem pracy tłumacza i nauczyciela.

 

Metody kształcenia

Podstawowe metody: praca frontalna-pokaz, praca z dokumentami źródłowymi, symulacja sytuacji życia zawodowego nauczyciela i tłumacza, decyzyjne gry dydaktyczne, praca w parach i większych grupach, dyskusja okrągłego stołu, giełda pomysłów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie kontroli bieżącej – ustnej oraz kontroli okresowej – pisemnej (kontrola cząstkowa, sprawdziany, prace domowe). Uzyskanie minimum 60% z testów, prezentacji itp. Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz wykonanie wszystkich zadań lub projektów określonych przez prowadzącego. Ostateczna kontrola obywa się w formie ustnego zaliczeia na poziomie B2+.

Próg zaliczenia: 60%

Literatura podstawowa

Allgemeinbildung kompakt Duden, Berlin 2015.

F. Bäumchen, Deutsche Wirtschaftssprache für Ausländer, Ismaning 1992.

S. Bęza, A. Kleinschmidt, Deutsch im Büro, Warszawa 2002.

H. Behal-Thomsen, A. Lundquist-Mong.: Typisch deutsch. Arbeitsbuch zu Aspekten Deutscher Mentalität. Berlin und München 1993.                        

E. Białek, J. Kos, Niemiecki list handlowy, Wrocław 1996.

C. Braun, W. Brüggemann, W. Weermann, Wirtschaft auf Deutsch, Stuttgart 2001.

V. Eismann, Wirtschaftskommunikation Deutsch. Band 1 und 2, Berlin, München 2004.

M. Ganczar, P. Gębal, Repetytorium leksykalne. Fachsprache Wirtschaft, Poznań 2007.

G. Haensch, F. Lopez-Casero: Deutsche Wirtschaftstexte zum Übersetzen, Ismaning 1989.

C. Lissok, Teste Dein Wirtschaftsdeutsch! Berlin 1991.

M. Riegler-Poyet: Das Testbuch Wirtschaftsdeutsch, Berlin 2000.

A. Stedje, Deutsche Sprache gestern und heute, München 1994.

 

Literatura uzupełniająca

S. Bęza, Blickpunkt Wirtschaft. Bd. 1, Bd. 2, Warszawa 2001.

G. Groh, V. Schröer, Sicher zur Bürokauffrau zum Bürokaufmann, Rinteln 1994.

W. Rittershofer, Wirtschaftslexikon, München 2000.

G. Christiane (Hrsg.): Materialien zur Landeskunde. Didaktisierungsideen zu DEUTSCHE UND

    POLEN 100 SCHLÜSSELBEGRIFFE. Kraków 1995.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Liliana Sadowska (ostatnia modyfikacja: 15-05-2018 17:17)