SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kultura współczesna krajów angielskiego obszaru językowego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kultura współczesna krajów angielskiego obszaru językowego
Kod przedmiotu 08.9-WH-FAD-KW-Ć-14_genZ5P4U
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • mgr Jonathan Chumas
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

kurs ma na celu konsolidację dotychczasowej wiedzy studentów z zakresu życia i instytucji Zjednoczonego Króletwa (Wielkiej Brytanii) oraz podniesienie świadomości studentów odnośnie różnych apektów współczesnej kultury, życia, literatury, języka i społeczeństwa Wielkiej Brytanii oraz świata angielsojęzycznego.

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego na poziome B2.

Zakres tematyczny

Elementy kultury i wiedzy o społeczeństwie Anglii, Szkocjii i Irlandii. Środki masowego przekazu i ich rola w społeczeństwie. Przemysł filmowy w przeszłości i obecnie. Brytyski przemysł muzyczny w przeszłości i obecnie. Historia sztuki, rzeźby i architektury. Religia i główne kościoły (denominacje/wyznania) w Zjednoczonym Królestwie. Moda brytyjska w przeszłości i obecnie. Sport brytykski. Kultura brytyjska na świecie. Utarte idee i stereotypy brytyjskie.

Metody kształcenia

Pogadanka, praca z dokumentem źródłowym, praca w grupach, dyskusja, presentacja audiowizualana i multimedialna, mini wykład konwersatoryjny, burza mózgów. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenia z oceną na podstawie prezentacji ustnej, pisemnego testu oraz udziału w ćwiczeniach.

Literatura podstawowa

1. Bromhead, P. Life in Modern Britain, Longman: Harlow, 1991.

2. Crystal, D. The English Language, Penguin Books: London, 1988.

3. Harley, P. Jones R. Britain Explored. Longman: Harlow, 1992.

Literatura uzupełniająca

1. Paxman, J. The English-A Portrait of a People. Penguin Books: London, 1988.

Uwagi

---


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 29-05-2019 23:16)