SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot społeczny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot społeczny
Kod przedmiotu 14.0-WH-PW-PS-Ć-S14_pNadGen5FRUZ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Adam Jarosz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie ukazać najnowszą historię Europy i najważniejszych państw europejskich. Przedyskutowane zostaną różne reżimy polityczne, relacje poszczególnych państw z ich najważniejszymi partnerami, a także główne czynniki wpływające na sytuację w powojennej Europie. Omawiane będą również obecne problemy na kontynencie europejskim.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

1. Wprowadzenie; 2. Relacje międzynarodowe w Europie w okresie zimnej wojny; 3. Relacje międzynarodowe w Europie po zimnej wojnie 4. Mocarstwa europejskie: Wielka Brytania i Francja; 5. Niemcy: Od podziału do przywódczej roli w Europie; 6. ZSRR/Rosja: Od upadku do światowego mocarstwa; 7. Europa Środkowo-Wschodnia: Od państw satelitów do udanej transformacji ustrojowej; 8. Europejski Obszar Postsowiecki: Pomiędzy Rosją a zachodem; 9. Integracja europejska i instytucje europejskie; 10., 11., 12., 13., 14. Aktualne problemy społeczno-polityczne i debaty w Europie; 15. Podsumowanie zajęć i wystawianie ocen.

Metody kształcenia

1. Dyskusja; 2. Prezentacje referatów; 3. Analiza materiałów prasowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

1. Przygotowanie referatu lub napisanie eseju

2. Analiza materiałów prasowych

3. Aktywność podczas zajęć

Literatura podstawowa

Wegs Robert J., Ladrech Robert, Europe since 1945: A Concise History, New York 1996.

Buchanan Tom, Burzliwy pokój: Historia Europy 1945-2000, Kraków 2010.

Judt Tony, Powojnie: Historia Europy od roku 1945, Poznań 2008.

Drozdowicz Zbigniew (red.), Stary kontynent w nowym tysiącleciu, Poznań 2002.

Barcz Jan, Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta, Michałowska-Gorywoda Krystyna, Integracja europejska, Warszawa 2007.

Kukułka Józef, Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000, Warszawa  2001.

 

Materiały prasowe:

The Guardian

The Economist

The Times

Literatura uzupełniająca

Gougeon Jacques-Pierre, Niemcy XXI wieku, Warszawa 2011.

Bidwell Anna, Dzieje Wielkiej Brytanii w XX wieku: od światowego imperium do „małego państwa” na obrzeżach Europy, Warszawa 2008.

Romaniuk-Całkowska, Ewa, Rola Francji w integracji politycznej Europy Zachodniej, Toruń 2004.

Koszel Bogdan, Nierówne partnerstwo? Niemcy i Francja w Unii Europejskiej (1993-2013), Piła 2013.

Bartlett Robert, Historia Rosji, Warszawa 2010.

Wandycz Piotr Stefan, Cena wolności: Historia Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności, Kraków 1995.

Wojnicki Jacek, Droga Europy Środkowej do Unii Europejskiej (Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry), Warszawa 2007.

Żebrowski Waldemar, Współczesne systemy polityczne Litwy, Łotwy i Estonii: Podobieństwa i różnice, Olsztyn 2004.

Jędrzejczyk Dobiesław (red.),Nowa dziesiątka Unii Europejskiej: Praca zbiorowa, Warszawa 2005.

Grott Bogumił, Grott Olgierd (red.), Polska i jej wschodni sąsiedzi, Warszawa 2016.

Kapuśniak Tomasz, Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie, Warszawa-Lublin 2008.

Bidzińska-Jakubowska Barbara, Unia Europejska: instytucje, porządek prawny, polityki wspólne, integracja Polski z UE, Opole 2000.

Wojtaszczyk Konstanty A., Integracja europejska, Warszawa 2011.

Żukrowska Katarzyna, Integracja europejska – nowe bariery czy trwały kryzys?, Warszawa 2006.

Szczerski Krzysztof, Integracja europejska: Cywilizacja i polityka, Kraków 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 20-04-2018 17:11)