SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PDW: Stylistyka języka polskiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PDW: Stylistyka języka polskiego
Kod przedmiotu 09.3-WH-WWD-SJP-Ć-S15_genCB65N
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Joanna Gorzelana, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem zajęć jest praktyczne przygotowanie studenta do tworzenia zróżnicowanych stylistycznie tekstów polskich (z uwzględnieniem charakterystycznych cech stylowych).

Wymagania wstępne

Posiadanie podstawowej wiedzy z gramatyki opisowej języka polskiego.

Zakres tematyczny

1.       Funkcje języka.

2.       Środki stylistyczne stosowane w polszczyźnie.

3.       Odmiany stylowe i ich komponenty.

4.       Wybrane gatunki użytkowe.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny i konwersatoryjny, dyskusja, praca z tekstem (analiza i tworzenie tekstów).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność i aktywność na zajęciach, zaliczenie kolokwium (środki stylistyczne i odmiany stylowe polszczyzny), złożenie wymaganych prac zaliczeniowych.

Literatura podstawowa

 1. Gajda S., Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym, Warszawa 1982;
 2. Kurkowska H., Skorupka S., Stylistyka polska. Zarys, wyd. V Warszawa 2001;
 3. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. S.Gajda, Opole 1995;
 4. Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E.Bańkowska, A.Mikołajczuk, Warszawa 2003;
 5. Kuziak A., S.Rzepczyński, Sztuka pisania po polsku. Poradnik praktyczny, Warszawa-Bielsko-Biała 2008.

Literatura uzupełniająca

 1. Bugajski M., Pół wieku kultury języka w Polsce, Warszawa 1999;
 2. Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, praca zbiorowa pod red. K. Mosiłek-Kłosińskiej, Warszawa 2001;
 3. Nauka o języku dla polonistów, red. S.Dubisz, Warszawa1999;
 4. Walczak B., Przegląd kryteriów poprawności językowej, „Poradnik Językowy” 1995, z. 9-10;
 5. Zaśko-Zielińska M., Piekot T., Majewska-Tworek A. Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych, Warszawa 2008;
 6. Zdunkiewicz – Jedynak D., Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

 

Uwagi

brak

 


Zmodyfikowane przez dr hab. Joanna Gorzelana, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-04-2018 21:55)