SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Pamięć i polityka pamięci w języku, narracjach i formach upamiętniania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Pamięć i polityka pamięci w języku, narracjach i formach upamiętniania
Kod przedmiotu 14.1-WH-FilolP-PDW- PPP-N17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Anna Ratke-Majewska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest analiza polityki pamięci, form upamiętniania oraz odnoszących się do przeszłości narracji, jakie pojawiają się w dyskursie publicznym, naukowym oraz społecznym. Szczególną uwagą w ramach zajęć objęte zostały media społecznościowe oraz internetowy fejk, lajk i hejt rozpatrywany w kontekście roli, jaką odgrywa w podtrzymywaniu pamięci i kreowaniu postaw w społeczeństwie.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Polityka pamięci; formy upamiętniania; narracje pamięci w dyskursie publicznym, naukowym oraz społecznym; rola internetowego fejku, lajku i hejtu w podtrzymywaniu pamięci i kreowaniu postaw w społeczeństwie; społeczeństwo otwarte a zamknięte; typologie patriotyzmów; ekstremizm; typy postaw wobec dominującej kultury; typologia nacjonalizmów; fundamentalizm.

Metody kształcenia

Debaty; praca z tekstem; praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

W celu uzyskania zaliczenia zajęć należy:

1) wziąć udział w debatach (zarówno z pozycji osoby potwierdzającej swoją wypowiedzią wskazaną tezę, jak i występującej przeciwko tezie); przedstawić prowadzącemu rozszerzony konspekt wypowiedzi oraz poprowadzić dyskusję w ramach debaty;

2) uczestniczyć aktywnie w zajęciach (praca w grupach, praca z tekstem, uczestnictwo w dyskusjach).

Literatura podstawowa

  1. Marszałek-Kawa Joanna, Ratke-Majewska Anna, Wawrzyński Patryk, Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej. Analiza porównawcza: tom 2, Difin SA, Warszawa 2016, s. 38-54
  2. Ratke-Majewska Anna, Obecność miejsc pamięci w przestrzeni publicznej jako narzędzie realizacji polityki pamięci w okresie potranzycyjnym. Chile i Hiszpania – wspólna droga?, [w:] ¿Adónde vas, España? Przemiany polityczne w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej na przełomie XX i XXI wieku, [red.] S. Dudra, Ł. Młyńczyk, R. Michalak, Wydawnictwo Morpho, Zielona Góra 2017, s. 45-50
  3. Traba Robert, Polityka wobec historii: kontrowersje i perspektywy, „Teksty Drugie” 2010, nr 1-2, s. 300-319
  4. Roman Bäcker, Nietradycyjna teoria polityki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011 (Rozdziały: I. Społeczeństwo otwarte a zamknięte; VIII. Typologia patriotyzmów; X. Ekstremizm; XI. Typy postaw wobec dominującej kultury; XIII. Typologia nacjonalizmów; XIV. Fundamentalizm)

Literatura uzupełniająca

Zgodna z tematem debaty.

Uwagi

Brak.


Zmodyfikowane przez dr hab. Anna Ratke-Majewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-04-2018 19:08)