SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Angielszczyzna w polszczyźnie - dzieje językowych kontaktów polsko-angielskich - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Angielszczyzna w polszczyźnie - dzieje językowych kontaktów polsko-angielskich
Kod przedmiotu 09.1-WH-FAD-APDJKPA-S18
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i angielski
Sylabus opracował
  • dr Irmina Kotlarska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zajęcia będą przedstawiać polsko-angielskie kontakty językowe w ujęciu chronologicznym. Celem zajęć jest przedstawienie kulturowo-historycznego tła tych kontaktów i ich tekstowych świadectw. Studenci zostaną zaznajomieni z różnorodnością zjawisk językowych będących wynikiem wpływu języka angielskiego na język polski a także z dziejami nauczania języka angielskiego w Polsce.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Najstarsze polsko-angielskiego kontakty językowe. Nasilenie kontaktów w wieku XX. Pierwsi Polscy filolodzy angielscy. Charakter zapożyczeń angielskich w polszczyźnie. Wpływ języka angielskiego na warstwę stylistyczną polszczyzny. Zmiany w polskiej grzeczności językowej pod wpływem języka angielskiego. Historia nauczania języka angielskiego w Polsce.

Metody kształcenia

Konwersatorium, dyskusja; praca z tekstem; krytyczna analiza tekstu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Sprawdzian i/lub wystąpienie ustne.

Literatura podstawowa

  1. E. Mańczak-Wohlfeld, Angielsko-polskie kontakty językowe, Kraków 2006.
  2. E. Schramm, Dzieje nauki języka angielskiego i innych języków nowożytnych w Polsce w okresie zaborów : (od schyłku I do narodzin II Rzeczpospolitej), Warszawa 2008.
  3. A. Witalisz, Przewodnik po anglicyzmach w języku polskim, Kraków 2016.

Literatura uzupełniająca

1. M. Cieśla, Dzieje nauki języków obcych w zarysie : monografia z zakresu historii kultury, Warszawa 1974.

2. M. Łukowska, Mit Wielkiej Brytanii w literackiej kulturze Oświecenia, Łódź 2016.

3. Literatura wskazywana przez prowadzącego zajęcia w trakcie semestru.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Irmina Kotlarska (ostatnia modyfikacja: 28-04-2018 22:41)