SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pedagogika szkolna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pedagogika szkolna
Kod przedmiotu 05.0-WH-WHSND-PGS-Ć-S14_genBMV7M
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Joanna Kapica-Curzytek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 30 2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie absolwenta do zawodu nauczycielskiego - do pracy w placówkach publicznych i niepublicznych. Rozszerzenie zagadnień pedagogicznych przyswojonych na studiach I stopnia. Opanowanie wiedzy pedagogicznej na wyższym stopniu uogólnienia. Uwrażliwienie przyszłych nauczycieli na współczesne tendencje w zakresie edukacji. Kształtowanie twórczego, refleksyjnego i krytycznego stosunku do rzeczywistości edukacyjnej.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wybrane zagadnienia z humanistycznych podstaw edukacji. Kulturowe, antropologiczne i filozoficzne konteksty współczesnej pedagogiki. Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami. Specyfika pracy z uczniami na poszczególnych szczeblach kształcenia oraz z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Wartościowanie osiągnięć uczniów. Niepowodzenia szkolne i trudności wychowawcze. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym uczniów. Dylematy nauczyciela-wychowawcy. Budowanie wizerunku szkoły: marketing, promocja i public relations w oświacie.

Metody kształcenia

Rozmowa nauczająca, dyskusja, „śnieżna kula”, drzewo decyzyjne, analiza SWOT, symulacja, lista pytań, klasyczna metoda problemowa, studium przypadku.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę kolokwium końcowego. Obecność na zajęciach.

Literatura podstawowa

Jerzak J., Jak uczyć i wychowywać? Poradnik dla nauczycieli, Wyd. LOP, 2003

Konarzewski K. - Sztuka nauczania. T. 1 - 2. Szkoła, Wyd. PWN 1991 (oraz wydania późniejsze)

Łobocki M. - teoria wychowania, Wyd. Impuls 2009

Plewska Cz., Bednarczyk H., Menedżer i kreator edukacji, Wyd. ITEE 2008

Sałasiński M., Badziukiewicz B., Vademecum pedagoga szkolnego, WSiP 2003

Śliwerski B. (red.) - Pedagogika t. 1 - 4, Gdańskie Wyd. Pedagogiczne 2006

Literatura uzupełniająca

Bauer J., Co z tą szkołą?, Wyd. Dobra Literatura, 2015

Potulicka E., Rutkowiak J., (red.) Neoliberalne uwikłania edukacji, Wyd. Impuls 2012.

 

Artykuły z bieżących numerów tygodników opinii, m. in.: "Polityka", "Newsweek", "Tygodnik Powszechny"

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 20-04-2018 17:11)