SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technical Drawing - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technical Drawing
Kod przedmiotu 06.9-WM-ER-BHP-49_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Renata Kasperska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is the acquisition of the geometric basis of technical drawing, principles of its drafting and reading, as well as the practical application of known methods and principles of technical drawing for visualization of the engineering works.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

The lecture covers the following topics: Types and features of technical drawing. Standards for sheet formats, technical writing and graphic recording. The instruments used in technical drawing. Types of drawing lines and rules for their performance. Scales and title blocks. Handwritten sketching of objects. Rules for the implementation of prospective, axonometric and rectangular projections. Plotting of solids in axonometric and rectangular projections. General rules for dimensioning. Cross-sections - how to create and determination, the types of cross-sections. Determination of the features of surface element. Diagrams and assembly drawings. Graphical representation of machines connections.   

The project developed the following topics: Sketching of objects. Cursive lettering type A. Drawing lines and title blocks. Axonometric projections of an object (diagonal dimetria and isomerism). Orthogonal projections of the object according to the European method. Dimensioning of projections in accordance with dimensioning rules. Straight cross-sections of objects.

Metody kształcenia

The conventional lecture.

Subject exercises carried out in accordance with the leading instructions.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture pass – the checking of the acquired knowledge and skills of practical implementation of technical drawing in the form of a colloquium - an evaluation depends on the reached threshold point.

Project pass – a final evaluation is the arithmetic average of all evaluations of performed subject exercise.

The final evaluation is the average of the lecture evaluation and the project evaluation.

Literatura podstawowa

1.      Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy. Wyd. 22. WNT, Warszawa 2002.

2.      Filipowicz K., Kowal A., Kuczaj M.: Rysunek techniczny. Wyd. Politechniki Śląskiej. Gliwice 2008.

3.      Spencer H,C., Basic Technical Drawing. Publisher, McGraw-Hill Education, 1995.

4.      Bielefeld B., Skiba I., Basics Technical Drawing, Amazon.co.uk 2013.

 

Literatura uzupełniająca

1.      Buksiński T., Szpecht A.: Rysunek techniczny. Wyd. WSiP 2000.

2.      Filipowicz K., Kowal A.: Rysunek techniczny z ćwiczeniami. Wyd. Politechniki Śląskiej. Gliwice 2004.

3.      Rydzanicz I., Rysunek techniczny jako zapis konstrukcji: zadania. Wyd. 3, WNT, Warszawa 2004.

Uwagi

Other conditions for participation and crediting are set out in the Study Regulations.


Zmodyfikowane przez dr inż. Renata Kasperska (ostatnia modyfikacja: 29-04-2018 19:02)