SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Marketing w firmie budowlanej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Marketing w firmie budowlanej
Kod przedmiotu Marketing w firmie budowl.01BUD_pNadGenLUH8E
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Budownictwo / Technologia i organizacja budownictwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Józef Włosek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Uzyskanie wiedzy i umiejętności pomocnych w zarządzaniu firmą budowlaną w warunkach konkurencji rynkowej.

Wymagania wstępne

Wiadomości z przedmiotów: Technologia robót budowlanych, ekonomika budownictwa, prawo budowlane

Zakres tematyczny

Wykład

Przesłanki działalności marketingowej w firmie budowlanej. Wpływ środowiska na funkcjonowanie marketingu. Badania i analiza otoczenia marketingowego – metody zdobywania przewagi nad konkurencją. Wdrażanie strategii marketingowej. Organizacja i kontrola działalności marketingowej w firmie budowlanej. Marketing w przedsięwzięciach inwestycyjno-budowlanych. Funkcja budowlanego menedżera marketingowego. Warunki wprowadzenia, rozwoju marketingu w firmie budowlanej. Ryzyko.

Projekt

Opracowanie biznesplanu

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny i konwersatoryjny,

Projekt            praca w grupie.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.

Projekt – warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych.

     Ocena końcowa z przedmiotu: 50% z wykładu + 50% z ćwiczeń

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 65 40
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 35 60
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 2
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

  1. Bangs D. H.: Plan marketingowy. Wydawnictwo PWE, Warszawa 1999
  2. Damański T.: Marketing dla menedżerów. Wydawnictwo PWN, Warszawa 1998
  3. Faulkner D., Bosman C.: Strategia konkurencji. Wydawnictwo Prentice-Hall, Warszawa 1996

Literatura uzupełniająca

  1. Mudie P., Cattam A.: Usługi, zarządzanie i marketing. Wydawnictwo PWN, Warszawa 1998
  2. Pomykalski A., Strategie marketingowe. Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, Łódź 2000

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Gerard Bryś (ostatnia modyfikacja: 19-04-2018 15:57)