SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody badania biomateriałów i tkanek - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody badania biomateriałów i tkanek
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-D-06_15W_pNadGen1LBCE
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik
  • dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kształcenia jest nabycie umiejętności korzystania z metod badania biomateriałów i tkanek stosowanych w inżynierii biomedycznej.

Wymagania wstępne

Wiedza z chemii, biochemii, biomateriałów, biofizyki zgodnie z  zakresem tematycznym studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna.

Zakres tematyczny

Wykład: Metody badania właściwości fizycznych i mechanicznych biomateriałów i tkanek: statyczne, ultradźwiękowe, zmęczeniowe cykliczne (pełzanie, twardość, ścieralność). Metody badania mikrostruktury: mikroskopia optyczna, elektronowa skaningowa i transmisyjna, dyfrakcja rentgenowska. Metody badania powierzchni biomateriałów (właściwości hydrofilowo-hydrofobowe, potencjał zeta, punkt izoelektryczny): spektroskopia fotoelektronów, mikroskopia sił atomowych, mikroskopia tunelowa, spektroskopia w podczerwieni. Badanie biomateriałów w symulowanym środowisku biologicznym. Badania chemiczne wyciągów. Śledzenie biodegradacji.

Laboratorium: Dyfrakcja rentgenowska, Badanie właściwości mechanicznych (chropowatość, ścieralność), Badanie warstwy wierzchniej metodami impedancyjnymi, Pomiar kąta zwilżenia, Badanie twardości i mikrotwardości biomateriałów, Badanie porowatości, Badanie morfologii, topografii i składu chemicznego biomateriałów metalicznych i ceramicznych na mikroskopie skaningowym.

Metody kształcenia

Wykład - wykład konwencjonalny i interaktywny,

Laboratorium - ćwiczenia laboratoryjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin pisemny na ocenę. Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne dotyczące teoretycznych zagadnień przedmiotu.

Laboratorium: zaliczenie na ocenę (warunkiem zaliczenia laboratorium jest wykonanie doświadczeń przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium oraz uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawozdań).

Ocenę końcową przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna ocen z części wykładowej i laboratoryjnej.

Literatura podstawowa

1. Craig R.G.: Materiały stomatologiczne, (red. wydania pierwszego polskiego: Shaw H., Shaw J.G.), Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2008.

2. Dobrzański L.: Wprowadzenie do nauki o materiałach, Gliwice 2007.

3. Gzik M.: Biomechanika kręgosłupa człowieka, Gliwice 2007.

4. Marciniak J.: Biomateriały, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.

5. Marciniak J., Chrzanowski W., Kaizer A.: Gwoździowanie śródszpikowe w osteosyntezie, Gliwice 2008.

6. Marciniak J., Kaczmarek M., Ziębowicz A.: Biomateriały w stomatologii, Gliwice 2008.

Literatura uzupełniająca

1. Shi D. (Ed.), Biomaterials and Tissue Engineering, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2004, ISSN 1618-7210, ISBN 3-540-22203-0.

2. Tofail Syed A.M. (Ed.), Biological Interactions with Surface Charge in Biomaterials, RSC Publishing, 2012, ISBN 978-1-84973-185-0.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 12-09-2018 10:08)