SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praca w zespole interdyscyplinarnym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praca w zespole interdyscyplinarnym
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-D-07_15L_pNadGenF8P3V
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Anna Pławiak-Mowna, prof. Uczelni
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi aspektami pracy w zespołach, w tym zespołach, których członkami są ludzie – specjaliści reprezentujący różne dziedziny/dyscypliny.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Przedstawienie aspektów pracy w zespołach interdyscyplinarnych (współpraca z pacjentami i ich rodzinami, środowiskiem medycznym, środowiskiem, obsługą techniczną aparatury specjalistycznej).

1. Współpraca zespołowa – mocne i słabe strony.

2. Praca zespołowa.

3. Rola i zadania zespołów interdyscyplinarnych

• Korzyści wynikające z utworzenia zespołu.

• Powoływanie zespołów, deklaracja celów.

• Projektowanie działania.

• Etapy pracy z konkretnym problemem.

• Warunki sprzyjające dobremu funkcjonowaniu zespołu.

4. Efektywność pracy zespołowej w fazie tworzenia i funkcjonowania zespołu.

5. Kooperacja przedstawicieli różnych grup zawodowych.

6. Wspomaganie grupowego rozwiązywania problemów.

7. Rozwiązania informatyczne wspomagające pracę w zespole.

Metody kształcenia

Wykład problemowy, metoda projektu, dyskusja, studium przypadku, praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu przeprowadzonego w formie pisemnej.

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z wszystkich ćwiczeń przewidzianych do realizacji w programie zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Belbin Meredith, Twoja rola w zespole, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
  2. Gordon Thomas, Edwards W. Sterling, Rozmawiać z pacjentem. Podręcznik doskonalenia umiejętności komunikacyjnych i budowania partnerskich relacji. Wskazówki dla: lekarzy, personelu medycznego, wolontariuszy, rodziny chorego, Academica, 2009.
  3. Pawlak Marek, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Literatura uzupełniająca

  1. Degen Ursula, Sztuka nawiązywania pierwszego kontaktu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
  2. Dolińska-Zygmunt Grażyna, Podstawy psychologii zdrowia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001.
  3. Kamiński Jacek, Negocjowanie. Techniki rozwiązywania konfliktów, Poltext, 2007.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 10-09-2018 22:06)