SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fonetyka języka rosyjskiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fonetyka języka rosyjskiego
Kod przedmiotu 09.6-WH-FRSP-FON-K-S14_genCCC6F
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i rosyjski
Sylabus opracował
  • dr Kamila Borkowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Kształtowanie u studentów poprawnej wymowy i intonacji w języku rosyjskim poprzez uświadomienie im ich roli w efektywnej komunikacji oraz zapoznanie z systemem fonetycznym języka rosyjskiego na poziomie segmentalnym (dźwięki) i prozodycznym (akcent wyrazowy i zdaniowy, rytm, intonacja).

Wymagania wstępne

Brak wymagań

Zakres tematyczny

Artykulacja dźwięków języka rosyjskiego oraz ich połączeń z odniesieniem do języka polskiego: samogłoski akcentowane i nieakcentowane, spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne, twarde i miękkie. Intonacja jednosyntagmowych i wielosyntagmowych zdań oznajmujących oraz zdań pytających ze słowem pytajnym i bez słowa pytajnego.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, ćwiczenia laboratoryjne, metoda sytuacyjna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na postawie przygotowania i aktywności na zajęciach oraz pozytywnych ocen z ustnych sprawdzianów śródsemestralnych.

Literatura podstawowa

  1. D. Dziewanowska, Akcent w języku rosyjskim, część 1-3, Warszawa 2000 – Zbiór ćwiczeń praktycznych.
  2. D, Misiąg, H. Suszko, Materiały pomocnicze do ćwiczeń praktycznych w laboratorium językowym dla studentów 1 roku filologii rosyjskiej, cz. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1977.

Literatura uzupełniająca

  1. И. В. Одинцова, Звуки, ритмика, интонация, Москва 2004.
  2. И. С. Костина, Н. Н. Алексбндрова, Т. И. Алексбндрова, Е. Б. Богославская, Перспектива фонетический курс, Санкт-Петербург 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 06-03-2019 08:44)