SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczna nauka języka rosyjskiego II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka rosyjskiego II
Kod przedmiotu 09.6-WH-FRSP-PNJR2-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
 • dr Kamila Borkowska
 • dr Ewa Kriukowa
 • dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ
 • dr Nel Bielniak
 • dr Aleksandra Urban-Podolan
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 2 - ortografia - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 2 - Leksyka i konwersacja - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 2 - Ćwiczenia z tekstem - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 2 - Rozumienie ze słuchu - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

ORTOGRAFIA: Rozwój i doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem rosyjskim w piśmie.

LEKSYKA I KONWERSACJA: Osiągnięcie biegłości językowej na poziomie średniozaawansowanym poprzez utrwalanie nawyków językowych zdobytych na poprzednich semestrach oraz dalsze kształcenie umiejętności posługiwania się językiem rosyjskim w mowie i piśmie na określonym tematycznie materiale językowym.

ĆWICZENIA Z TEKSTEM: Utrwalanie i doskonalenie umiejętności językowych nabytych w poprzednich semestrach poprzez dalsze rozwijanie sprawności (czytania, rozumienia, pisania, mówienia, tłumaczenia) oraz pogłębianie kompetencji językowej w oparciu o teksty literackie.

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU: Kształtowanie sprawności rozumienia mowy obcojęzycznej ze słuchu i mówienia.

Wymagania wstępne

ORTOGRAFIA: Zaliczenie przedmiotu „Praktyczna nauka języka rosyjskiego I”.

LEKSYKA I KONWERSACJA: Zaliczenie przedmiotu „Praktyczna nauka języka rosyjskiego I”.

ĆWICZENIA Z TEKSTEM: Zaliczenie przedmiotu „Praktyczna nauka języka rosyjskiego I”.

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU: Zaliczenie przedmiotu „Praktyczna nauka języka rosyjskiego I”.

Zakres tematyczny

ORTOGRAFIA: Wybrane zagadnienia z ortografii rosyjskiej. Pisownia samogłosek rosyjskich (samogłoski o, a; pisownia o nieakcentowanego, pisownia o w grupach –оро-, –оло-, samogłoski jotowane). Pisownia spółgłosek (spółgłoski twarde i miękkie, dźwięczne i bezdźwięczne, pisownia grup spółgłoskowych). Pisownia samogłosek po spółgłoskach ж, ш, ч, щ и ц. Funkcje znaku miękkiego. Pisownia znaku miękkiego rozdzielającego. Użycie znaku twardego. Pisownia spółgłosek podwójnych.

LEKSYKA I KONWERSACJA: Wprowadzenie słownictwa dotyczącego opisu człowieka (autobiografii oraz biografii członków rodziny – z uwzględnieniem kręgu zainteresowań), systemu pokrewieństwa, a także wybranych aspektów życia studenta (uczelnia wyższa, biblioteka, zakupy). Utrwalenie leksyki poprzez konstruowanie różnego rodzaju wypowiedzi ustnych i pisemnych (np.: pytania i odpowiedzi; układanie: dialogów, planu tekstu; opowiadanie; opis osoby, sytuacji; definiowanie wyrazów; sporządzenie słownika tematycznego i in.).

ĆWICZENIA Z TEKSTEM: Zainteresowania i aktywne spędzanie czasu wolnego (sport, moda, muzyka i in.). Relacje rodzinne (bliscy i dalsi krewni). Szkoła, wyższa uczelnia. Biblioteka, w świecie książek. Sklep, zakupy.

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU: 

Rozumienie ogólnego sensu oraz intencji wypowiedzi rodzimych użytkowników języka oraz sensu autentycznych wypowiedzi w zróżnicowanych warunkach odbioru (np. komunikat na lotnisku, rozmowa telefoniczna).

Wyszukiwanie informacji szczegółowych w dialogach i wypowiedziach monologowych.

Rozumienie ogólnego sensu prostych wypowiedzi zawierających niezrozumiałe elementy, których znaczenia student może domyślić się z kontekstu.

Metody kształcenia

ORTOGRAFIA: Wykład konwersatoryjny, prezentacja, praca z książką, praca w grupach, ćwiczenia.

LEKSYKA I KONWERSACJA: Elementy wykładu konwersatoryjnego, gry dydaktyczne, praca w grupach, pogadanka, metoda sytuacyjna, prezentacja, praca z książką, zabawy inscenizacyjne, debata „za i przeciw”.

ĆWICZENIA Z TEKSTEM: Praca z tekstami literackimi (Indywidualna i grupowa), gry dydaktyczne, dyskusja, zabawy inscenizacyjne, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne związane z omawianym tekstem.

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU: Wykład konwersacyjny, metoda sytuacyjna, inscenizacja, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

ORTOGRAFIA: 

Zaliczenie z oceną na podstawie frekwencji, aktywności na zajęciach oraz kontroli bieżącej (różne rodzaje prac pisemnych).

LEKSYKA I KONWERSACJA: Zaliczenie z oceną na podstawie frekwencji, aktywności na zajęciach oraz kontroli bieżącej (różne rodzaje prac pisemnych – testy i sprawdziany, wypowiedzi ustne).

ĆWICZENIA Z TEKSTEM: Zaliczenie z oceną na podstawie frekwencji, aktywności na zajęciach, pozytywnych ocen z prac domowych oraz kontroli bieżącej (różne rodzaje prac pisemnych).

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU: Zaliczenie z oceną na podstawie frekwencji, aktywności na zajęciach oraz kontroli bieżącej (oceny ze sprawdzianów śródsemestralnych).

UWAGA: 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu „Praktyczna nauka języka rosyjskiego II” jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawności wchodzących w skład przedmiotu.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich czterech sprawności wchodzących w skład modułu „Praktyczna nauka języka rosyjskiego II”.

Literatura podstawowa

ORTOGRAFIA: 

 1. Валгина Н.С., Светлышева В.Н., Русский язык. Орфография и пунктуация. Правила и упражнения, Москва 2002.
 2. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Русский язык: Орфография. Пунктуация, Москва 2005.
 3. Светлышева В.Н., Русский язык: Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы, Москва 2007.
 4. Bartkiewicz W., Jak piszemy po rosyjsku. Ortografia: zasady, ćwiczenia, dyktanda…, Warszawa 2008.
 5. Lachur Cz., Współczesny język rosyjski. System gramatyczny (z ćwiczeniami), Opole 1998.
 6. Большой толковый словарь русского языка, гл. ред. С.А. Кузнецов, СПб. 2000.
 7. Орфографические словари русского языка.

LEKSYKA I KONWERSACJA: Literatura będzie podawana na bieżąco przez prowadzącego zajęcia.

ĆWICZENIA Z TEKSTEM (wybór):

 1. A. Куприн: О том, как профессор Леопарди ставил мне голос
 2. Н. Носов: Как Незнайка был музыкантом
 3. А. Куприн: Тапёр
 4. 4.     К. Паустовский: Старый повар
 5. К. Паустовский: Корзина с еловыми шишками
 6. Т. Рождественская: Вечерний чай
 7. А. Алексин: Актриса
 8. К. Паустовский: Телеграмма
 9. Б. Ласкин: Наследство
 10. А. Чехов: Анна на шее
 11. А. Пушкин: Станционный смотритель
 12. Н. Лесков: Жемчужное ожерелье
 13. В. Токарева: Глубокие родственники
 14. М. Зощенко: Забавное приключение
 15. А. Алексин: Мой самый счастливый день
 16. Б. Окуджава: «Частная жизнь Александра Пушкина» или Именительный падеж в творчестве Лермонтова
 17. А. Куприн: Куст сирени
 18. Е. Ауэрбах: Был май...
 19. А. Грин: Зеленая лампа
 20. А. Чехов: История одного торгового предприятия
 21. В. Драгунский: Ничего изменить нельзя
 22. В. Железников: Младшая сестра
 23. Ф. Искандер: Урок
 24. Л. Каминский: Разговор у директора
 25. Л. Пантелеев: Буква «ты»
 26. А. Аверченко: Разговор о школе

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU: 

 1. А. Н. Щукин, Русский язык в диалогах. Пособие для иностранцев изучающих русскй язык, Москва 1983.
 2. D. Wasilewska, S. Karolak, Побеседуйте с нами, Wyd. Wiedza Powszechna.
 3. Wybrane teksty popularnonaukowe, nagrania dialogów, filmy w wersji oryginalnej, audycje radiowo-telewizyjne, teksty z literatury pięknej przeznaczone do ćwiczeń rozumienia mowy obcojęzycznej ze słuchu.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 29-04-2018 09:07)