SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia literatury rosyjskiej od literatury staroruskiej do "szkoły naturalnej" - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia literatury rosyjskiej od literatury staroruskiej do "szkoły naturalnej"
Kod przedmiotu 09.2-WH-FRSP-HLT1-Ć-S14_genOPV92
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
 • dr Nel Bielniak
 • dr Aleksandra Urban-Podolan
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zdobycie podstawowej wiedzy o procesie literackim omawianej epoki – nurtach literackich oraz twórczości wiodących autorów.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Rodzaje i gatunki folkloru rosyjskiego. Poetyka bylin.

Literatura staroruska. Piśmiennictwo przekładowe i oryginalne. Latopisy („Powieść minionych lat”). ”Słowo o wyprawie Igora”.

Styl barokowy w literaturze rosyjskiej (druga połowa XVII wieku). Symeon Połocki i wiersz sylabiczny.

Literatura rosyjska XVIII wieku. Klasycyzm i oświecenie. Twórczość Antiocha Kantemira, Michaiła Łomonosowa i Gawriiła Dierżawina. Denis Fonwizin i dramaturgia epoki klasycyzmu (komedia „Synalek szlachecki”).

Dwa nurty w rosyjskim sentymentalizmie: Nikołaj Karamzin i Aleksander Radiszczew.

Preromantyzm. Bajkopisarstwo Iwana Kryłowa. Liryka Wasilija Żukowskiego. Nowatorstwo Aleksandra Gribojedowa w komedii „Mądremu biada”.

Literatura rosyjskiego romantyzmu. Cechy i granice chronologiczne romantyzmu, nowe gatunki. Wszechstronność artystyczna Aleksandra Puszkina. Twórczość Michaiła Lermontowa. Nikołaj Gogol jako dramaturg i prozaik. Cechy romantycznej poezji: Puszkin, Lermontow, Baratyński.

Literatura rosyjska w latach 1842-1855. Wczesna faza realizmu: „naturalna szkoła”. Działalność Wissariona Bielińskiego. Spory ideowo-estetyczne (słowianofilstwo i okcydentalizm).

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, praca z tekstem, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności i aktywności na zajęciach, znajomości lektury obowiązkowej i uzupełniającej, przygotowania wystąpienia ustnego oraz zaliczenia przewidzianych prac kontrolnych.

Zaliczenie wykładu na podstawie obecności.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń i wykładu oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu.

Literatura podstawowa

 1. Былина об Илье Муромце
 2. Сказки (2)
 3. Повесть временных лет (2)
 4. Слово о полку Игореве
 5. А. Кантемир: К уму своему
 6. М. Ломоносов: Вечернее размышление о Божием величестве; Разговор с Анакреоном
 7. Д. Фонвизин: Недоросль
 8. Г. Державин: Памятник
 9. А. Радищев: Путешествие из Петербурга в Москву
 10. Н. Карамзин: Бедная Лиза
 11. И. Крылов: басни (4)
 12. В. Жуковский: Светлана
 13. А. Грибоедов: Горе от ума
 14. А. Пушкин: Цыганы; Повести Белкина (Барышня-крестьянка); Евгений Онегин; Медный всадник; стихотворения (5)
 15. М. Лермонтов: Герой нашего времени, стихотворения (5)
 16. Н. Гоголь: Ревизор; Мертвые души; Шинель

Literatura uzupełniająca

 1. Historia literatury rosyjskiej, pod red M. Jakóbca, t. 1, Warszawa 1976.
 2. Jakubowski W., Łużny R., Literatura staroruska. Wiek XI-XVII. Antologia, Warszawa 1971.
 3. Literatura rosyjska w zarysie, pod red. Z. Barańskiego, A. Semczuka, Warszawa 1975.
 4. Łużny R., Rosyjska literatura ludowa, Warszawa 1977.
 5. История русской литературы, ред. Ф. Я. Прийма, Н. И. Пруцков, т. 3, Ленинград 1982.
 6. История русской литературы XIX века (вторая половина), ред. С. М. Петров, Москва 1973.
 7. Современный словарь-справочник по литературе, ред. С. И. Кормилов, Москва 1999.

Uwagi

Student może wybrać inną formę zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną / 4 ECTS.


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 29-04-2018 09:07)