SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Literatura rosyjska od okresu powojnia do końca XX wieku - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Literatura rosyjska od okresu powojnia do końca XX wieku
Kod przedmiotu 09.2-WH-FRSP-HLT4-Ć-S14_pNadGen1V1VO
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
 • dr Nel Bielniak
 • dr Aleksandra Urban-Podolan
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zdobycie podstawowej wiedzy o procesie literackim omawianego okresu – nurtach literackich oraz twórczości wiodących autorów.

Wymagania wstępne

Zaliczenie przedmiotu Literatura rosyjska od początków modernizmu do Wojny Ojczyźnianej.

Zakres tematyczny

Pisarstwo M. Szołochowa.

Twórczość M. Bułhakowa.

Literatura powojennego dziesięciolecia. Proza „prawdy okopów”. Walentyn Owieczkin i nurt owieczkinowski w prozie.

Literatura rosyjska okresu odwilży. II zjazd Pisarzy Radzieckich. Literatura rozrachunkowa. (poezja IV pokolenia; poezja śpiewana; nurt „liryki cichej”; zjawisko „prozy młodzieżowej” oraz „ prozy lirycznej; nowa fala batalistyki oraz nurt prozy wiejskiej.

Literatura epoki zastoju.

Nowe zjawiska w poezji „nowej fali”; konceptualizm, materializm, soc-art.; ekspozycja problematyki moralno-filozoficznej w nurcie tzw. „innej prozy”.

Tendencje rozwojowe literatury ostatniego piętnastolecia wieku XX.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, praca z tekstem, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności i aktywności na zajęciach, znajomości lektury obowiązkowej i uzupełniającej, przygotowania wystąpienia ustnego oraz zaliczenia przewidzianych prac kontrolnych.

Literatura podstawowa

 1. М. Шолохов: Тихий Дон; Судьба человека
 2. Б. Пастернак: стихотворения (5); Доктор Живаго
 3. А. Платонов: Котлован
 4. М. Булгаков: Мастер и Маргарита
 5. В. Набоков: Защита Лужина
 6. В. Некрасов: В окопах Сталинграда
 7. Е. Евтушенко: стихотворения (3)
 8. А. Вознесенский: стихотворения (3)
 9. Б. Окуджава: стихотворения (3)
 10. В. Высоцкий: стихотворения (3)
 11. А. Солженицын: Один день Ивана Денисовича; Архипелаг ГУЛАГ (фрагменты)
 12. В. Шаламов: Колымские рассказы (3)
 13. В. Шукшин: рассказы (3)
 14. Г. Владимов: Верный Руслан. История караульной собаки
 15. И. Бродский: стихотворения (5)

Literatura uzupełniająca

 1. Historia literatury rosyjskiej XX wieku, red. A. Drawicz, Warszawa 1997.
 2. Kasack W., Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku, Wrocław 1996.
 3. Klimowicz T., Przewodnik po współczesnej lit. rosyjskiej i jej okolicach, Wrocław 1996.
 4. Klimowicz T., Obywatele Arkadii. Losy pisarzy rosyjskich po roku 1917, Wrocław 1993.
 5. Porębina G., Poręba S., Historia literatury rosyjskiej 1917 – 1991, Katowice 1994.
 6. Sałajczykowa J. , Literatura rosyjska XX wieku. Wybrane zagadnienia, Gdańsk 2001.
 7. Słownik pisarzy rosyjskich, red. F. Nieuważny, Warszawa 1994.
 8. Smaga J. , Rosja w 20 stuleciu, Kraków 2002.
 9. Sylwetki współczesnych pisarzy rosyjskich, pod red. P. Fasta, L. Rożek, Katowice 1994.
 10. Баевский В.С., История русской литературы ХХ века. Компендиум, Москва 2003.
 11. Русская литература ХХ века. Школы, направления, методы творческой работы, под ред. С. И. Тиминой, Санкт-Петербург 2002.
 12. Трубина Л. А., Русская литература ХХ века. Учебное пособие, Москва 1998.
 13. Шнейберг Л. Я., Кондаков И. В., От Горького до Солженицына, Москва 1997.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 29-04-2018 09:07)