SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wiedza o Rosji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wiedza o Rosji
Kod przedmiotu 08.9-WH-FRSP-WROS-Ć-S14_genH7VNY
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma na celu usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy studentów na temat wybranych zagadnień  dotyczących geografii, historii najnowszej, organów państwowych i symboli narodowych FR, a także specyfiki realiów rosyjskich.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Rosja i jej miejsce na mapie świata (granice, terytorium, góry, rzeki, jeziora, morza i oceany otaczające Rosję, najdalej wysunięte punkty i in.). Klimat. Fauna i flora. Syberia. Kurorty czarnomorskie. Organy państwowe FR i jej podział administracyjno-terytorialny. Flaga, hymn, herb. Narody i języki Rosji. Waluta FR. Pierestrojka. Rosja w XXI w. Stereotypy. Kuchnia rosyjska.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, pogadanka, praca z książką (indywidualna i praca w zespole), metoda sytuacyjna, dyskusja.    

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pozytywne oceny z kontroli bieżącej (odpowiedzi ustne), prac kontrolnych oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej.

Literatura podstawowa

  1. S. Józefiak, Realia Rosji. Wybór tekstów z ćwiczeniami dla studentów filologii rosyjskiej i słowiańskiej, Kraków 2004.
  2. Е.В. Орлова, Е.П. Шастина, География и природа России, Москва 2014.
  3. A. Telepnev, M. Ziomek, Влюбиться в Россию, Warszawa - Bielsko-Biała 2011.

Literatura uzupełniająca

  1. I. Danecka, Как дела?, cz. 3,  Warszawa 1998.
  2. A. Gołubiewa, W. Czeczuga, P. Węcławiak, Słownictwo rosyjskie w ćwiczeniach, Warszawa 2011.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 29-04-2018 09:07)