SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Gramatyka opisowa języka rosyjskiego II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Gramatyka opisowa języka rosyjskiego II
Kod przedmiotu 09.3-WH-FRSP-GO2-Ć-S14_genBPW7J
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr Ewa Kriukowa
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem zajęć jest zaznajomienie studenta z teoretycznymi podstawami składni współczesnego języka rosyjskiego, utrwalenie terminologii stosowanej w nauce o języku, wypracowanie nawyków praktycznego używania form syntaktycznych w samodzielnych wypowiedziach ustnych i pisemnych. 

Wymagania wstępne

Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu „Gramatyka opisowa języka rosyjskiego I” 

Zakres tematyczny

Składnia, przedmiot składni. Związki wyrazowe i ich typy. Rodzaje związków gramatycznych między wyrazami określającymi i określanymi. Relacje semantyczne między komponentami związku wyrazowego. Zdanie i jego główne cechy. Klasyfikacja zdań. Zdania pojedyncze dwuczłonowe. Nadrzędne i podrzędne części zdania. Zdania pojedyncze jednoczłonowe. Jednorodne części zdania. Wyrazy w zdaniu poza związkami. Ogólna charakterystyka zdania złożonego: a) zdania współrzędnie złożone, b) zdania podrzędnie złożone, c) zdania złożone bezspójnikowe. 

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, praca z książką; indywidualna i grupowa praca z materiałem językowym 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie aktywnego uczestniczenia w zajęciach, pozytywnych ocen z prac domowych i kontrolnych. 

Literatura podstawowa

1. Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego, pod red. A. Bartoszewicza i J. Wawrzyńczyka, Cz. 4: Składnia, Warszawa 1988.

2. Lachur Cz., Współczesny język rosyjski. System gramatyczny (z ćwiczeniami), Opole 1988.

3. Валгина Н. С., Синтаксис современного русского языка, Москва 1973.

4. Современный русский язык, пoд ред. В. А. Белошапковой, Москва 1989.

5. Autorskie materiały przygotowane w oparciu o badania własne.

Literatura uzupełniająca

1. Козырева Т.Г., Астафьева Н.И., Современный русский язык. Сложносочиненное предложение. Сложноподчиненное предложение, Минск 1976.

2. Формановская Н. И., Сложное предложение в современном русском языке. Теория и упражнения, Москва 1989

3. Bogusławski A., Fleksja rosyjska, Warszawa 2005.  

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 29-04-2018 09:07)